New!
New!
   New!

Ethical Standard

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ ด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

More

รายงานการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 

ประชาสัมพันธ์แรงงาน

Ship to shore rights project website.

ประชาสัมพันธ์
การประมงยั่งยืน

Fishery Improvement Project Guidance: FIPs

มาตรฐานสากลด้านประมง
International Standard of Fisheries
 

 

Sustainability

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักการสากล

More

Food Safety

สมาชิกสมาคมได้ผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งมีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดเก็บสินค้า โดยใช้ระบบ GMP และ HACCP

More

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
Food Safety Regulation

 

ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาหาร

TTIA’s Guideline Quality Standard
For Frozen Raw Tuna 2016