ปี สถิติรายปี ดาวน์โหลด
2018-2020 World Top 10 Exporters and Importer of Tuna Products in 2018-2020 New!
Download
2018-2020 Thai Tuna Statistics of Import & Export in 2018-2020 New!
Download
2017-2019 World Top 10 Exporters and Importer of Tuna Products in 2017-2019 Download
2017-2019 Thai Tuna Statistics of Import & Export in 2017-2019 Download
2016-2018 Thai Tuna Statistics of Import & Export in 2016-2018 Download
2015-2017 Thai Tuna Statistics of Import & Export in 2015-2017 Download