สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีด้านแรงงานให้กับสมาชิกสมาคมฯ

ทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินการด้านแรงงาน รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO), องค์การ PLAN International Thailand, เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights, MWRN) ในขณะเดียวกันสมาคมฯ ยังได้ดำเนินการติดตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practice, GLP) ของสมาชิกสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรม TTIA GLP Visit และผลักดันกลไกสำคัญเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและให้แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม More


การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน

ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ
เตรียมดำเนินการ

1.โครงการ ILO-GLP Phase 1 ในเดือน พ.ย. 2556 - มี.ค. 2558 จัดโดย ILO และกระทรวงแรงงาน

2.นำเสนอ VDO GLP Progress ที่ Brussels Seafood Show ในเดือนพฤษภาคม 2558 และ งาน China MarineEconomy Exposition ในเดือน พ.ย. 2559 More

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาทางสังคมระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ โดย TTIA, เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN), สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย(TFFA) และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA)

  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Happy Work Place ครั้งที่ 1, 19 - 20 ธ.ค. 2557 More
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติ และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตน ครั้งที่ 2, 6-7 ส.ค. 2558 More
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโดยแรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม, ครั้งที่ 3 24 มิ.ย. 2559 More
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการให้เป็นที่ยอมรับของแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 4 , 19 ม.ค. 2561 More

4. ดำเนินการ TTIA GLP Visit 2560 กับโรงงานสมาชิก 25 บริษัท และจัดทำรายงานประจำปี More

1. กำหนดข้อตกลงเพื่อแสดงความมุ่งมั่นการดำเนินการด้านจริยธรรม (TTIA Ethical Code of Conduct More

2. ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ซื้อ (Buyers’ Ethical Standards)

3. ส่งเสริมให้สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม TTIA GLP ตามกฎหมายแรงงานไทยและข้อกำหนดของ ILO

4.ร่วมโครงการเรื่องการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย (SHIP to SHORE) จัดโดย ILO และกระทรวงแรงงาน ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) More

5. ร่วมมือกับภาคประชาสังคม และสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรับข้อร้องเรียนผ่าน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

6. ดำเนินโครงการส่งเสริมและฝึกอบรม BSCI Business Compliance Initiative ให้กับสมาชิก TTIA ภายใต้โครงการ SEAS of Change ของ PLAN International โดยได้รับทุนจาก Kesko Corporation (กลุ่มค้าปลีกของฟินแลนด์)

1. ร่วมพัฒนาโครงการ ILO-GLP กับ TFFA และ ILO เพื่อส่งเสริม GLP ให้กับอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารทะเลของไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงมิถุนายน 2562

2. สนับสนุนโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเริ่มจากโครงการ Fisherman Center จัดโดยมูลนิธิ LPN ในปี 2561 และโครงการ "Change for Cognition Child and Youth Coalition" (CMCY) จัดโดย PLAN International Thailand

3. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องของคณะกรรมการสวัสดิการมีการให้แก่สมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง