COVID-19 Preventive Measures in the Establishments
COVID-19 Preventive Measures in the Fish Unloading Port
TTIA ขานรับนโยบาย WHO สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหาร

Ethical Standard

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน สมาชิกสมาคม ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป้นประจำทุกปี

More

Ship to shore rights project website.

TTIA Vessel Inspection Guideline

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย New!
More

รายงาน ปี 2563 การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ประชาสัมพันธ์แรงงาน

Ethical Labour Practice – Code of Conduct on Workers
More

GLP VISIT 2020 New!
More

ประชาสัมพันธ์ระมง

Fishery Improvement Project Guidance: FIPs

มาตรฐานสากลด้านประมง
International Standard of Fisheries

Sustainability

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักการสากล

More

Food Safety

สมาชิกสมาคมได้ผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบจบถึงการจัดเก็บสินค้า โดยใช้ระบบ GMP และ HACCP

More

New!

ปลาทูน่ากระป๋องปลอด COVID-19 ได้อย่างไร?

More

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
Food Safety Regulation
 

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยอาหาร

TTIA’s Guideline Quality Standard For Frozen Raw Tuna 2016

More