No.
อนุสัญญาและพิธีสาร
Ratification date
Summary by TTIA
1 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) 1 Feb 2019 Read
2

อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงาน บังคับ พ.ศ. 2473 : C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

26 April 1969 Read
3 พิธีสารส่วนเสริม อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ปี 2014 (2557)  P029 - Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 3 June 2018 Read