No.
Labour Regulation
Notification date
Enforcement date
Summary by TTIA
1 กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 New ! 30 Dec 2020 1 Jan 2021 Read
2 กฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 New ! 30 Dec 2020 19 Dec 2020 Read
3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 21 Apr 2020 20 June 2020 -
4 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 13 Apr 2020 10 Apr 2020 -
5 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน พ.ศ. 2563 13 Apr 2020 10 Apr 2020 -
6 คำแนะนำ กรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน - - -
7 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ 10) 27 Dec 2019 1 Jan 2020 Read
8 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 215/2562 2 Dec 2019 3 Dec 2019 Read
9 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562สำคัญ! 22 may 2019 18 Nov 2019 Read
10 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สำคัญ! 5 Apr 2019 5 May 2019 Read
11 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 สำคัญ! 7 Apr 2019 8 Apr 2019 Read
12 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในกำรรับบริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 25 Aug 2018 1 Aug 2018 Read
13 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2561 27 Aug 2018 27 Aug 2018 Read
14 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 17 Aug 2018 18 Aug 2018 Read
15 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 6 Aug 2018 28 Mar 2018 Read
16 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 28 Jun 2018 29 Jun 2018 Read
17 ระเบียบคณะกรรมการร่วมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ พ.ศ. 2561 25 Jun 2018 26 Jun 2018 Read
18 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดําเนินคดีอาญาผู้กระทําความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 25 Jun 2018 26 Jun 2018 Read
19 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ 12 Jun 2018 13 Jun 2018 Read
20 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 19 Apr 2018 20 Apr 2018 Read
21 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 2 Apr 2018 17 May 2018 Read
22 พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 27 Mar 2018 28 Mar 2018 Read
23 พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561 27 Mar 2018 28 Mar 2018 Read
24 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับที่ 9) 19 Mar 2018 1 Apr 2018 Read
25 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 16 Mar 2018 16 Mar 2018 Read
26 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ 12 Mar 2018 13 Mar 2018 Read
27 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 6 Feb 2018 6 Feb 2018 Read
28 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 14 Feb 2018 15 Feb 2018 Read
29 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานบนเรือ พ.ศ. 2561 16 Feb 2018 16 Feb 2018 Read
30 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือพ.ศ. 2561 16 Feb 2018 16 Feb 2018 Read
31 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจําเรือ พ.ศ. 2561 16 Feb 2018 16 Feb 2018 Read
32 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว 2 Nov 2017 2 Nov 2017 Read
33 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล 31 Oct 2017 1 Nov 2017 Read
34 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 5 Oct 2017 5 Oct 2017 Read
35 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 3 Oct 2017 3 Oct 2017 Read
36 คำสั่ง คสช.ที่ 33/2560 มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 4 Jul 2017 23 Jul 2017 Read
37 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 22 Jun 2017 23 Jun 2017 Read
38 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) 31 Aug 2017 1 Sep 2017 Read
39 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 5) 24 Jan 2017 23 Feb 2017 Read
40 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) 7 Dec 2016 1 Jan 2017 Read
41 กฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงาน พ.ศ.2559 14 Jan 2016 14 Jan 2016 Read
42 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 8 Oct 2015 5 Apr 2016 Read
43 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 17 Jan 2011 16 Jun 2011 Read
44 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 4) 17 Jan 2011 16 Jul 2011 Read
45 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) 27 Feb 2008 27 Feb 2008 Read
46 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 2) 27 Feb 2008 27 May 2008 Read
47 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 3) 16 Nov 2001 17 Nov 2001 Read
48 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 20 Feb 1998 19 Aug 1998 Read
49 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 30 Jun 1994 1 Jul 1994 Read
50 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 (ฉบับที่ 2) 18 Apr 1991 19 Apr 1991 Read
51 พระราชกฤษฎีกา กำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 11 Apr 1979 11 May 1979 Read
52 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 1 Mar 1979 30 May 1979 Read
53 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 26 Feb 1975 28 Mar 1975 Read