TIP Report 2020

            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 หรือ TIP Report 2020 โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2562 Read more TIP Report , June 2020 download all documents

TTIA บริจาคปลากระป๋อง และร่วมประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง และแปรรูปกับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

             วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย (TMPA) และบจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ ร่วมบริจาคปลากระป๋องให้กระทรวงพาณิชย์นำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วง Covid-19 มูลค่ารวม 1,800,000 บาท ณ บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย, คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการฯ ,คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ผู้แทนกรรมการจาก TUG และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ประชุมหารือผู้ผลิตสินค้าและเกษตรกรกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป กับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องและสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง รวมถึงเสนอประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จากการหารือข้อเสนอต่อภาครัฐของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย รองนายกฯ รับประเด็นที่จะให้ความช่วยเหลือ ดังนี้   […]

TTIA ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย

           วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) โดยดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ และคุณอมรพันธุ์ กรรมการฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย            ทั้งนี้ TTIA ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และบจก.โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ บริจาคเงิน เพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสะเดา จ.สงขลา โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง และโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร มูลค่ารวม 1,030,000 บาท (TTIA บริจาค 300,000 บาท)

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การทำหน้าที่และการจัดการคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ” Duty and Management of the Welfare Committee in the Factory วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)            สืบเนื่องจากสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม GLP Visit ปี 2562 กับสมาชิก TTIA โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าไปสัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายบุคคลและฝ่ายลูกจ้าง ทั้งนี้ จากการสอบถามความรู้ความเข้าใจในส่วนของลูกจ้างถึงเรื่องสิทธิ หน้าที่ในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ พบว่า หัวข้อที่แรงงานมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ได้แก่ เรื่องของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ด้วยเหตุนี้ […]