งานประกวดสมาคมการค้าปี 2561

ผลการประกวดสมาคมการค้าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พศจิกายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เข้าร่วมงานสัมมนาและประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี2561 “Together is Power connecting the future” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย มีการจัดสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี2561 “Together is Power” สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณสนั่น อังอุบลกุล) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายในการสร้างการค้าต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจตลอดห่วโซ่ภาคอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 2. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งดำเนินการดังนี้ 1) พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศนวัตกรรม 2) สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มเเข็ง SMEs 3) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 4) พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลักดันร่วมกับสภาหอฯ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐบาลด้วย 3. รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี […]

TTIA Joined Workshop on Introduction to the Marine Stewardship Council Fisheries Standard

การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ Marine Stewardship Council Fisheries Standard วันที่ 24 – 26  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ           สืบเนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนัก และมีความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน อันจะมีผลสืบเนื่องไปถึงความมั่นคงทางอาหารสำหรับประชากรของโลก ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และผลักดันการปฏิรูปด้านการประมง โดยกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้นำ ในการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการ ตามแผนงานหลัก 6 แผนงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงแบบ IUU การเร่งจดทะเบียนเรือประมง และออกใบอนุญาตทำการประมง การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกท่าของเรือประมง การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System – VMS) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) […]

TTIA joined GDST Technical Workshop #2

TTIA joined GDST Technical Workshop #2 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Park Lane Hong Kong       สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเป็นสมาชิกและได้เข้าร่วมประชุม Global Dialogue on Seafood Traceability Technical workshop ครั้งที่ 2 ของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก นำโดยคุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษา, คุณเรวดี เลิศไตรลักษณ์ กรรมการและประธานเทคนิค และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ และมีสมาชิก 2 รายได้เข้าร่วมประชุมในนามสมาชิกเอง คือ บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง (คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง) และ บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (คุณเอกราช พรรณสังข์ และคุณสมศรี มณีฉาย) การประชุมครั้งนี้จัดโดย WWF IFT-GFTC […]

TTIA Joined China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 2018

TTIA Joined China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 2018 August 24 – 26, 2018 at China Import & Export (Canton Fair) Complex – Guangzhou, China        สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงาน FISHEX 2018 ไปออกคูหางานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเลนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กวางโจว) 2018 THE 26TH China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561   ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 26 จัดโดย Guangzhou Boyi […]

สถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปแนะนำเว็บไซต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ         กรณีสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ไม่สามารถเห็นชอบและให้สัตยาบันความตกลงถอนตัวได้ทันที ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักร พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยได้แนะนำประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับ Brexit และตัวอย่างผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่าน ผลกระทบที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงในห่วงโซ่อุปทาน การรับรอง การอนุญาต ใบอนุญาตต่างๆ ของ สหราชอาณาจักร ที่จะไม่สามารถใช้ในสหภาพยุโรป ได้อีกต่อไป การคำนวณอัตราภาษีต่างๆ การพิจารณาแหล่งกำเนิดของสินค้า ข้อกำหนด ข้อห้ามอื่นๆ ในการนำเข้าส่งออก  Download สหภาพยุโรปเผยแพร่รายงานสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าการลงทุนประจำปี 2560         สหภาพยุโรปได้จัดทำฐานข้อมูลเข้าถึงตลาด (Market Access Database – MADB) ซึ่งรวบรวมอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากภาคธุรกิจของสหภาพยุโรป เพื่อประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรป โดยจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนและการดำเนินการของสหภาพยุโรปเป็นประจำทุกปี ประเทศไทยมีมาตรการซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน 12 มาตรการ อาทิ เรื่องการเปิดตลาดสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การอำนวยความสะดวกทางการค้า โครงสร้างกฎระเบียบในสาขาโทรคมนาคมมีความซับซ้อน เป็นต้น  Download สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎระเบียบการควบคุมเงินตราที่ผ่านเข้า-ออกสหภาพยุโรป         เมื่อปลายปี 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ […]

TTIA รายงานการเดินทางไป Seoul International Seafood Show 2018

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มงานสินค้าเกษตรและอาหาร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมและออกคูหางานแสดงสินค้า Seoul International Seafood Show 2018 ภายใต้โครงการ ASEAN Trade Fair 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้า COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561

Asia Cold Chain Show 2018

งาน Asia Cold Chain Show หรือ ACCS งานแสดงสินค้าและงานสัมมนาด้านห้องเย็น การขนส่งและโลจิสติกส์เย็น ระบบขนถ่ายวัสดุเย็นและห่วงโซ่อุปทานเย็น จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่ธุรกิจตลาดการขนส่งเย็นแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะกันแบบตัวต่อตัวของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม งานนี้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นสถานที่ในการนัดพบสำหรับอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานเย็นที่รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนานาประเทศไว้ในงานเดียว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ระยะที่ 2 โดยจัดพิธีสัมมนาเปิดตัวโครงการและนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายงานการเดินทางไปงาน Seafood Expo Global Brussels 2018

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เดินทางไปร่วมงาน Seafood Expo Global Brussels 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดย ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ในนามนายกสมาคมฯ และกรรมการ คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนภาคเอกชน เพื่อร่วมเป็น Speaker ในงานสัมมนาเรื่อง Thailand’s Path to Sustainable Fisheries

ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์แรงงานในภาคประมงไทยของ Human Rights Watch

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ ได้มีการเผยแพร่ ความเห็นต่อรายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ในภาคประมงไทยขององค์กร Human Right Watch ซึ่งได้มีการชี้แจงรายละเอียดสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ และได้ปฏิเสธต่อข้อกล่าวหาของ HRW ที่กล่าวหาว่าไทยแก้ไขปัญหาแรงงานแบบผักชีโรยหน้า และได้ขอเรียกร้องให้ HRW มองสถานการณ์ด้านแรงงานของไทยอย่างสมดุลและปราศจากอคติ ไม่นำข้อมูลในอดีตมากล่าวอ้างซ้ำ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจผิดต่อความพยายามแก้ไขปัญหาของรัฐบาล