TTIA Joined China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Expo 2019

TTIA Joined China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Expo 2019 August 23 – 25, 2019 at China Import & Export (Canton Fair) Complex – Guangzhou, China   สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงาน FISHEX 2019 ไปออกคูหางานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเลนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กวางโจว) 2018 THE 27TH China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Expo 2019 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562   ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 27 จัดโดย […]

TTIA จัดอบรม “เรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs)”

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 TTIA จัดอบรมเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UNGPs) โดยมีคุณนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากร มีสาระสำคัญดังนี้         1.หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแบ่งเป็น 3 หลักการได้แก่              (1) คุ้มครอง >>หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบุคคลอื่น ผ่านเครื่องมือด้านนโยบายกฎระเบียบ และคำตัดสินที่เหมาะสม             (2) เคารพ >>ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่จะไม่ทำลาย และเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน             (3) เยียวยา>>ความจำเป็นที่จะสร้างหลักประกันในการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผลและมีความเป็นอิสระ ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับที่เป็นเชิงตุลาการและในด้านอื่นๆ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ของธุรกิจ          (1) ช่วยปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงและคุณค่าของแบรนด์คุ้มครองและขยายฐานลูกค้า             (2) สร้างและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร             (3) ลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากข้อขัดแย้งภายในองค์กรหรือระหว่างประชาคม            (4) ลดความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน            (5) สนับสนุนจริยธรรมและคุณค่าขององค์กร Download […]

TTIA จัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล” ณ จ.สงขลา

เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฎิบัติของโรงงานในการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการมีส่วนร่วมของแรงงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 สมาคม จึงได้ร่วมจัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล”  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีคุณวสุ  ธีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่จาก ILO ร่วมเป็น observer ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย จุดประสงค์และความคาดหวัง การจัดอบรมครั้งนี้  เป็นการจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ที่ 2 สมาคมฯ ได้ร่วมปรับกับ ILO เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับการอบรม GLP เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าใจมาตรฐานการทำ GLP มากขึ้น […]

สหภาพยุโรป ประกาศ “ปลดใบเหลือง” ประมงไทย ตอกย้ำความพยายามกว่า 4 ปี ในการยกระดับประมงไทยปลอดไอยูยูเป็นผลสำเร็จ

สหภาพยุโรป ประกาศ “ปลดใบเหลือง” ประมงไทย ตอกย้ำความพยายามกว่า 4 ปี ในการยกระดับประมงไทยปลอดไอยูยูเป็นผลสำเร็จ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ภนายเคอเมนู เวลลา ( Mr.Karmenu Vella) กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง (European Commissioner for Environment, Maritime Affairs, and Fisheries) ประกาศแถลงการณ์ผลการพิจารณาปลดใบเหลืองประมง ไอยูยู ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ณสำนักงานใหญ่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยูมาโดยตลอด เนื่องจากตลอดช่วงเวลาเกือบ 4  ปี นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองเมื่อเดือนเมษายน 2558 ไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู จนมีผลเป็นรูปธรรมอย่างครอบคลุมทั้งในด้านกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมงการบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม […]

TTIA Joined ILO and TFFA จัดงาน เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand

TTIA ร่วมกับ ILO และ TFFA จัดงาน เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand” วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง เลขาธิการสมาคมฯ , คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และ จนท.คุณวรพลและคุณปิยะราช ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand” ณ ห้อง Jupiter 6 Impact เมืองทองธานี จัดโดย TTIA, TFFA […]

TIP Report 2019

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หรือ TIP Report 2019 โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 การคงระดับของไทยให้อยู่ในเทียร์ 2 สะท้อนว่า สหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ปีที่ผ่านมา ไทยมีพัฒนาการสำคัญทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและคงความต่อเนื่องต่อไป     การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด Read more TIP Report , June 2019 download all […]

TTIA Joined Thaifex – World of Food Asia 2019

TTIA Joined Thaifex – World of Food Asia 2019 วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี           สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ร่วมออกคูหาในงาน Thaifex – World of Food Asia 2019 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี Thaifex เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนและแสดงศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลาย เป็นงานที่รวบรวมสินค้าอาหารและบริการเกี่ยวเนื่องไว้อย่างครบวงจร […]

การอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล”

การอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล” วันพุธที่ 15 พ.ค. – วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเตล จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข่งไทย เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฎิบัติของโรงงานในการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการมีส่วนร่วมของแรงงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 สมาคม จึงได้ร่วมจัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour […]

TTIA Joined Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019

  TTIA เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019  ในหัวข้อ “Decent Work, inclusiveness and equality for migrant workers in South East Asia จัดโดย สหภาพยุโรป(EU), กระทรวงแรงงาน, องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ(UN WOMEN ) ณ ห้องประชุม UNCC Meeting จุดประสงค์ของการประชุมนี้คือ เพื่อที่จะอภิปรายผลและข้อสรุปจากโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปที่ดำเนินการในประเทศไทยและเอเชีย และทางดร.ชนินทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ร่วมเป็น Speake นำเสนอผลงานของสมาคมฯ ด้านแรงงานและการทำประมงอย่างยั่งยืน และมีคุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ […]

TTIA Joined Brussels Seafood Expo Global 2019

TTIA ร่วมเสวนาในงาน Brussels Seafood Expo 2019 วันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเบลเยี่ยม ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการสมาคม ได้เข้าร่วมงาน Brussels Seafood Expo Global 2019 งานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม โดยมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 1,940 บริษัท จาก 78 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมกับรัฐบาลไทยนำโดย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง […]