สหภาพยุโรป ประกาศ “ปลดใบเหลือง” ประมงไทย ตอกย้ำความพยายามกว่า 4 ปี ในการยกระดับประมงไทยปลอดไอยูยูเป็นผลสำเร็จ

สหภาพยุโรป ประกาศ “ปลดใบเหลือง” ประมงไทย ตอกย้ำความพยายามกว่า 4 ปี ในการยกระดับประมงไทยปลอดไอยูยูเป็นผลสำเร็จ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ภนายเคอเมนู เวลลา ( Mr.Karmenu Vella) กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง (European Commissioner for Environment, Maritime Affairs, and Fisheries) ประกาศแถลงการณ์ผลการพิจารณาปลดใบเหลืองประมง ไอยูยู ของประเทศไทย ซึ่งเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ณสำนักงานใหญ่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันพยายามแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยูมาโดยตลอด เนื่องจากตลอดช่วงเวลาเกือบ 4  ปี นับตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองเมื่อเดือนเมษายน 2558 ไทยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยู จนมีผลเป็นรูปธรรมอย่างครอบคลุมทั้งในด้านกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมงการบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุม […]

TTIA Joined ILO and TFFA จัดงาน เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand

TTIA ร่วมกับ ILO และ TFFA จัดงาน เปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand” วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง เลขาธิการสมาคมฯ , คุณสุพัตรา ผอ.สมาคม และ จนท.คุณวรพลและคุณปิยะราช ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวคู่มือ ILO-GLP “GLP for Seafood industry and Sustainable Fishing in Thailand” ณ ห้อง Jupiter 6 Impact เมืองทองธานี จัดโดย TTIA, TFFA […]

TIP Report 2019

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หรือ TIP Report 2019 โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561 การคงระดับของไทยให้อยู่ในเทียร์ 2 สะท้อนว่า สหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ปีที่ผ่านมา ไทยมีพัฒนาการสำคัญทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและคงความต่อเนื่องต่อไป     การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด Read more TIP Report , June 2019 download all […]

TTIA Joined Thaifex – World of Food Asia 2019

TTIA Joined Thaifex – World of Food Asia 2019 วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี           สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ร่วมออกคูหาในงาน Thaifex – World of Food Asia 2019 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี Thaifex เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนและแสดงศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลาย เป็นงานที่รวบรวมสินค้าอาหารและบริการเกี่ยวเนื่องไว้อย่างครบวงจร […]

การอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล”

การอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล” วันพุธที่ 15 พ.ค. – วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเตล จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข่งไทย เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฎิบัติของโรงงานในการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการมีส่วนร่วมของแรงงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 สมาคม จึงได้ร่วมจัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour […]

TTIA Joined Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019

  TTIA เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Forum on Sustainable Development 2019  ในหัวข้อ “Decent Work, inclusiveness and equality for migrant workers in South East Asia จัดโดย สหภาพยุโรป(EU), กระทรวงแรงงาน, องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ(UN WOMEN ) ณ ห้องประชุม UNCC Meeting จุดประสงค์ของการประชุมนี้คือ เพื่อที่จะอภิปรายผลและข้อสรุปจากโครงการที่ได้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปที่ดำเนินการในประเทศไทยและเอเชีย และทางดร.ชนินทร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ร่วมเป็น Speake นำเสนอผลงานของสมาคมฯ ด้านแรงงานและการทำประมงอย่างยั่งยืน และมีคุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ […]

TTIA Joined Brussels Seafood Expo Global 2019

TTIA ร่วมเสวนาในงาน Brussels Seafood Expo 2019 วันที่ 7- 9 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเบลเยี่ยม ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคม และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการสมาคม ได้เข้าร่วมงาน Brussels Seafood Expo Global 2019 งานแสดงสินค้าอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงบรัสเซลล์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม โดยมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 1,940 บริษัท จาก 78 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมกับรัฐบาลไทยนำโดย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง […]

TTIA เข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และ แรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

TTIA รายงานการร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นตัวแทนภาคเอกชนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในกลุ่มชาวประมง (Southeast Asia Conference on Regional Coordination and Action to Combat Trafficking and Labour Exploitation in Fisheries ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 26-29 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาสังคม          โดยในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการทำงานที่ดีสำหรับชาวประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวันที่ […]

TTIA การเดินทางไปงาน UN HUMAN RIGHTS

TTIA เดินทางไปงาน UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 26-28 พฤศจิกายน 2561         สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เดินทางไปร่วมงาน United Nations Forum in Business and Human Rights 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ในนามนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยการเชิญจากกระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ร่วมงานในฐานะผู้แทนภาคเอกชนเพื่อนำเสนอ หัวข้อ Human rights-based sustainable fisheries: an experience from the Thai Tuna Industry” บนเวทีในงาน The seventh annual Forum […]

แถลงข่าวเรื่อง “หอการค้าไทย : บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019”

ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing 8 ม.ค.2562          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นำโดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing ที่ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคในการแก้ไข IUU Fishing ตามที่ สหภาพยุโรป หรือ EU ประกาศให้ประเทศไทยได้ใบเหลืองในการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (lllegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  เมื่อวันที่ 29 […]