สถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนสหภาพยุโรป


  • สหภาพยุโรปแนะนำเว็บไซต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

        กรณีสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ไม่สามารถเห็นชอบและให้สัตยาบันความตกลงถอนตัวได้ทันที ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักร พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยได้แนะนำประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับ Brexit และตัวอย่างผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่าน ผลกระทบที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงในห่วงโซ่อุปทาน การรับรอง การอนุญาต ใบอนุญาตต่างๆ ของ สหราชอาณาจักร ที่จะไม่สามารถใช้ในสหภาพยุโรป ได้อีกต่อไป การคำนวณอัตราภาษีต่างๆ การพิจารณาแหล่งกำเนิดของสินค้า ข้อกำหนด ข้อห้ามอื่นๆ ในการนำเข้าส่งออก  Download

  • สหภาพยุโรปเผยแพร่รายงานสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าการลงทุนประจำปี 2560

        สหภาพยุโรปได้จัดทำฐานข้อมูลเข้าถึงตลาด (Market Access Database – MADB) ซึ่งรวบรวมอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากภาคธุรกิจของสหภาพยุโรป เพื่อประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรป โดยจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนและการดำเนินการของสหภาพยุโรปเป็นประจำทุกปี ประเทศไทยมีมาตรการซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน 12 มาตรการ อาทิ เรื่องการเปิดตลาดสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การอำนวยความสะดวกทางการค้า โครงสร้างกฎระเบียบในสาขาโทรคมนาคมมีความซับซ้อน เป็นต้น  Download

  • สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎระเบียบการควบคุมเงินตราที่ผ่านเข้า-ออกสหภาพยุโรป

        เมื่อปลายปี 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ในการนี้ร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ดังกล่าวกำหนดให้เพิ่มรูปแบบของ “เงิน” ให้ครอบคลุมทรัพย์สินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากเงินสด เช่น เช็ค เช็คเดินทาง บัตรเงินสด และทอง โดยผู้ที่พกเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้แทนเงินดังกล่าวจะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกครั้งที่เดินเข้า-ออกสหภาพยุโรป ในการนี้ร่างกฎระเบียบฉบับใหม่นี้ยังครอบคลุมการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวที่ขนส่งในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการพกติดตัว โดยเจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งหรือผู้รับได้

        อย่างไรก็ตาม คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และสภายุโรป จะต้องรับรองร่างกฎระเบียบอย่างเป็นทางการผ่านการลงมติ ก่อนตีพิมพ์ในรัฐกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่า สภายุโรปจะลงคะแนนเสียงในวันที่ 12 กันยายน 2561  Download

  • พัฒนาการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – Mercosur, ยุโรป – ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป – นิวซีแลนด์

        การเจรจาความตกลงการค้าเสรีภาพยุโรป –  Mercosur มีที่มาจากความตกลงกรอบความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจที่สหภาพยุโรปได้จัดทำกับ 4 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย โดยประเด็นหลักยังคั่งค้างในการเจรจาฯ คือ การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของสหภาพยุโรป และตลาดรถยนต์ของ Mercosur รวมทั้งการคุ้มครองสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

        การเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป – นิวซีแลนด์ ประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาประกอบด้วย การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งรวมถึงการอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทรัพย์สินทางปัญญาการค้าบริการ การลงทุน การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน พลังงานและวัตถุดิบ และสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น  Download