สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมทูน่า


สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมทูน่า เรื่อง พื้นที่ชีวิตกับเส้นทางฝันของคนไกลบ้าน

Good Labour Practices France Version (FR)