TTIA การเดินทางไปงาน UN HUMAN RIGHTS

TTIA เดินทางไปงาน UN HUMAN RIGHTS ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ 26-28 พฤศจิกายน 2561         สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้เดินทางไปร่วมงาน United Nations Forum in Business and Human Rights 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ในนามนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย โดยการเชิญจากกระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ร่วมงานในฐานะผู้แทนภาคเอกชนเพื่อนำเสนอ หัวข้อ Human rights-based sustainable fisheries: an experience from the Thai Tuna Industry” บนเวทีในงาน The seventh annual Forum […]

Summary by TTIA(3)

Regulation Name อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล C188 – Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) Ratification date Not Ratify Summary by TTIA อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล Work in Fishing Convention (No. 188) มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดสภาพการทำงานและหลักประกันขั้นต่ำสำหรับการทำงานในเรือประมง ทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัย อาหาร ความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลรักษาและสิทธิประกันทางสังคมที่เพียงพอ สาระสำคัญ อนุสัญญามีขอบเขตบังคับใช้สำหรับแรงงานที่ทำงานในเรือประมงทุกประเภทที่ทำประมงเชิงพาณิชย์ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ เช่น ข้อกำหนด เจ้าของเรือต้องจัดหาเครื่องให้ไต้ก๋ง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำประมง / ไต้ก๋ง ดูแลความปลอดภัยบนเรือ / แรงงานประมงต้องปฏิบัติตามคำสั่งไต้ก๋งและมาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัย / กำหนดวันและเวลาพักผ่อน / จัดทำบันทึกรายชื่อลูกเรือ หมายเลขทะเบียนเรือ สภาพการทำงาน […]

แถลงข่าวเรื่อง “หอการค้าไทย : บทบาทหน้าที่สินค้าเกษตรและสินค้าประมง ปี 2019”

ปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing 8 ม.ค.2562          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นำโดย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลปลดล็อคใบเหลือง IUU Fishing ที่ได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคในการแก้ไข IUU Fishing ตามที่ สหภาพยุโรป หรือ EU ประกาศให้ประเทศไทยได้ใบเหลืองในการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (lllegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  เมื่อวันที่ 29 […]

งานประกวดสมาคมการค้าปี 2561

ผลการประกวดสมาคมการค้าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 พศจิกายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้เข้าร่วมงานสัมมนาและประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี2561 “Together is Power connecting the future” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย มีการจัดสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี2561 “Together is Power” สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คุณสนั่น อังอุบลกุล) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายในการสร้างการค้าต่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจตลอดห่วโซ่ภาคอุตสาหกรรม และอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 2. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คุณวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งดำเนินการดังนี้ 1) พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศนวัตกรรม 2) สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มเเข็ง SMEs 3) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 4) พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการผลักดันร่วมกับสภาหอฯ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาครัฐบาลด้วย 3. รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี […]

TTIA Joined Workshop on Introduction to the Marine Stewardship Council Fisheries Standard

การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ Marine Stewardship Council Fisheries Standard วันที่ 24 – 26  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ           สืบเนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนัก และมีความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน อันจะมีผลสืบเนื่องไปถึงความมั่นคงทางอาหารสำหรับประชากรของโลก ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และผลักดันการปฏิรูปด้านการประมง โดยกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้นำ ในการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการ ตามแผนงานหลัก 6 แผนงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงแบบ IUU การเร่งจดทะเบียนเรือประมง และออกใบอนุญาตทำการประมง การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกท่าของเรือประมง การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System – VMS) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) […]

TTIA joined GDST Technical Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Park Lane Hong Kong

สรุปการประชุม TTIA joined GDST Technical Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Park Lane Hong Kong       สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเป็นสมาชิกและได้เข้าร่วมประชุม Global Dialogue on Seafood Traceability Technical workshop ครั้งที่ 2 ของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก นำโดยคุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษา, คุณเรวดี เลิศไตรลักษณ์ กรรมการและประธานเทคนิค และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ และมีสมาชิก 2 รายได้เข้าร่วมประชุมในนามสมาชิกเอง คือ บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง (คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง) และ บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (คุณเอกราช พรรณสังข์ และคุณสมศรี มณีฉาย) การประชุมครั้งนี้จัดโดย […]

TTIA joined GDST Technical Workshop #2

TTIA joined GDST Technical Workshop #2 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Park Lane Hong Kong       สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเป็นสมาชิกและได้เข้าร่วมประชุม Global Dialogue on Seafood Traceability Technical workshop ครั้งที่ 2 ของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก นำโดยคุณณัฐ อ่อนศรี ที่ปรึกษา, คุณเรวดี เลิศไตรลักษณ์ กรรมการและประธานเทคนิค และคุณสุพัตรา ริ้วไพโรจน์ ผู้อำนวยการ และมีสมาชิก 2 รายได้เข้าร่วมประชุมในนามสมาชิกเอง คือ บจก.เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง (คุณอดิศักดิ์ พันธุ์ทอง) และ บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (คุณเอกราช พรรณสังข์ และคุณสมศรี มณีฉาย) การประชุมครั้งนี้จัดโดย WWF IFT-GFTC […]

TTIA Joined China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 2018

TTIA Joined China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition 2018 August 24 – 26, 2018 at China Import & Export (Canton Fair) Complex – Guangzhou, China        สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดงาน FISHEX 2018 ไปออกคูหางานแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเลนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (กวางโจว) 2018 THE 26TH China International (Guangzhou) Fishery and Seafood Exposition ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561   ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 26 จัดโดย Guangzhou Boyi […]

สถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุนสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปแนะนำเว็บไซต์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ         กรณีสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ไม่สามารถเห็นชอบและให้สัตยาบันความตกลงถอนตัวได้ทันที ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักร พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยได้แนะนำประเด็นที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับ Brexit และตัวอย่างผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อาทิ ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีช่วงเปลี่ยนผ่าน ผลกระทบที่แตกต่างกันของแต่ละช่วงในห่วงโซ่อุปทาน การรับรอง การอนุญาต ใบอนุญาตต่างๆ ของ สหราชอาณาจักร ที่จะไม่สามารถใช้ในสหภาพยุโรป ได้อีกต่อไป การคำนวณอัตราภาษีต่างๆ การพิจารณาแหล่งกำเนิดของสินค้า ข้อกำหนด ข้อห้ามอื่นๆ ในการนำเข้าส่งออก  Download สหภาพยุโรปเผยแพร่รายงานสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าการลงทุนประจำปี 2560         สหภาพยุโรปได้จัดทำฐานข้อมูลเข้าถึงตลาด (Market Access Database – MADB) ซึ่งรวบรวมอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากภาคธุรกิจของสหภาพยุโรป เพื่อประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรป โดยจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนและการดำเนินการของสหภาพยุโรปเป็นประจำทุกปี ประเทศไทยมีมาตรการซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน 12 มาตรการ อาทิ เรื่องการเปิดตลาดสินค้าและบริการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การอำนวยความสะดวกทางการค้า โครงสร้างกฎระเบียบในสาขาโทรคมนาคมมีความซับซ้อน เป็นต้น  Download สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎระเบียบการควบคุมเงินตราที่ผ่านเข้า-ออกสหภาพยุโรป         เมื่อปลายปี 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ […]