COVID-19 Preventive Measures in the Establishments
COVID-19 Preventive Measures in the Fish Unloading Port
TTIA ขานรับนโยบาย WHO สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหาร

Ethical Standard

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน สมาชิกสมาคม ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป้นประจำทุกปี

More

TTIA Vessel Inspection Guideline

แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย New!
More

รายงาน ปี 2563 การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ประชาสัมพันธ์แรงงาน

Ethical Labour Practice – Code of Conduct on Workers
More

คู่มือการดำเนินการด้านแรงงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย New!
More

ประชาสัมพันธ์ประมง

Fishery Improvement Project Guidance: FIPs

มาตรฐานสากลด้านประมง
International Standard of Fisheries

Sustainability

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักการสากล

More

Food Safety

สมาชิกสมาคมได้ผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบจบถึงการจัดเก็บสินค้า โดยใช้ระบบ GMP และ HACCP

More

New!

ปลาทูน่ากระป๋องปลอด COVID-19 ได้อย่างไร?

More

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
Food Safety Regulation
 

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยอาหาร

TTIA’s Guideline Quality Standard For Frozen Raw Tuna 2016

More