COVID-19 preventive measures in the fish unloading port
COVID-19 Preventive Measures in the Establishments of Thai Tuna Industry
TTIA ขานรับนโยบาย WHO สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหาร
เลื่อนการแข่งขัน แจ้งให้ทราบภายหลัง


Ethical Standard

การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ ด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

More

Ship to shore rights project website.

TTIA Guide Line ด้านแรงงานประมงทะเล

New!

รายงานการดำเนินการของสมาคม อุตสาหกรรมทูน่าไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
More

ประชาสัมพันธ์แรงงาน

Ethical Labour Practice – Code of Conduct on Workers
More

GLP Annual Report 2019
More

ประชาสัมพันธ์
การประมงยั่งยืน

Fishery Improvement Project Guidance: FIPs

มาตรฐานสากลด้านประมง
International Standard of Fisheries
 

 

Sustainability

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักการสากล

More

Food Safety

สมาชิกสมาคมได้ผลิตสินค้าโดยปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งมีการควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการจัดเก็บสินค้า โดยใช้ระบบ GMP และ HACCP

More

ปลาทูน่ากระป๋องปลอด Covid-10 อย่างไร
More

มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
Food Safety Regulation

ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาหาร

TTIA’s Guideline Quality Standard For Frozen Raw Tuna 2016

More