ลำดับ แบบฟอร์มสำหรับสมาชิก ดาวน์โหลด
1 กระบวนการรับสมัครสมาชิกสามัญ/วิสามัญของ TTIA Download
2 แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย Download
3 TTIA Th En ใบสมัครสมาชิก_Membership Application Form_1 May 2017 Download
4 แบบฟอร์ม 1 Th En หนังสือยืนยันการปฏิบัติตามนโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย Download
5 แบบฟอร์ม 2 Th En หนังสือยินยอมการปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข สำหรับสมาชิกวิสามัญ_1 July 2016 Download
6 TTIA ข้อบังคับและประวัติ 1 July 2016 Download
7 TTIA หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ 1 July 2016 Download
8 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2557 Download