สมาชิกสมาคมฯ ได้ลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ ของสมาคม และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ซื้อด้วย ซึ่งจะมีตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตลอดจนจัดกิจกรรมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีด้านแรงงานให้กับสมาชิกสมาคมฯ

ทางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินการด้านแรงงาน รวมถึงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO), องค์การ PLAN International Thailand, เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights, MWRN) ในขณะเดียวกันสมาคมฯ ยังได้ดำเนินการติดตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practice, GLP) ของสมาชิกสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรม TTIA GLP Visit และผลักดันกลไกสำคัญเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและให้แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วม

More


การดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้านแรงงาน

ดำเนินการแล้ว
กำลังดำเนินการ
เตรียมดำเนินการ

ปี 2018
1. สนับสนุนโครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเริ่มจากโครงการ Fisherman Center จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน.... (Labour Rights Promotion Network) ในปี 2018 และโครงการ "Change for Cognition Child and Youth Coalition" (CMCY) จัดโดย PLAN International Thailand

2. ดำเนินโครงการส่งเสริมและฝึกอบรม มาตราฐาน BSCI Business Compliance Initiative ให้กับสมาชิก TTIA ภายใต้โครงการ SEAS of Change ของ PLAN International Thailand โดยได้รับทุนจาก Kesko Corporation (กลุ่มค้าปลีกของฟินแลนด์)

___________________________________________

ปี 2013-2017

1. โครงการ ILO-GLP Phase 1 ในเดือน พ.ย. 2013 - มี.ค. 2015 จัดโดย ILO และกระทรวงแรงงาน

2. นำเสนอ VDO GLP Progress ที่ Brussels Seafood Show ในเดือนพฤษภาคม 2015 และงาน China Marine Economy Exposition ในเดือน พ.ย. 2016More

3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเจรจาทางสังคมระหว่างนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ ในปี 2014, 2015, 2016 และ 2018 โดย TTIA, เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN), สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA)

4. ดำเนินโครงการ TTIA GLP Visit 2016 – 2017 และจัดทำรายงานสรุปผล More

1. สนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามหลัก TTIA Ethical Code of Conduct

2. สนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ซื้อ (Buyers’ Ethical Standards)

3. สนับสนุนให้สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม ILO-GLP ตามหลักกฎหมายแรงงานไทยและข้อกำหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

4.ร่วมโครงการการต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ของไทย (Ship to Shore Rights) จัดโดย ILO และกระทรวงแรงงาน ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU)

5. ร่วมทำงานกับภาคประชาสังคมและสมาชิกในการพัฒนาคณะกรรมการสวัสดิการ ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาจากการทำงาน และส่งเสริมกลไกการร้องเรียน

6. ร่วมพัฒนาโครงการ ILO-GLP กับ TFFA และ ILO เพื่อส่งเสริม GLP ให้กับอุตสาหกรรมทูน่าและอาหารทะเลของไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงธันวาคม 2019

7. TTIA รายงานการดำเนินการด้านแรงงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

8. จัดทำวิดีโอ GLP Progress 2016-2018

9. แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นกับองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม เช่น ILO, IOM, NHRC, AIT, ISSARA, MWRN, LPN, PLAN International Thailand

10. เข้าร่วมโครงการ Sea Forum for Fisher โดย ILO เพื่อแก้ปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในประมงทะเลระดับภูมิภาค

1. การจัดอบรมกฎหมายด้านแรงงาน ปี 2020 ให้กับสมาชิก TTIA ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA)

2. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ กับ NGOs เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดิการ และ UN Human Rights ปี 2019 และประเด็นที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ ให้แก่สมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3. การจัดอบรม GLP ให้ Supply Chain ในปี 2020 และสนับสนุนให้ Supply Chain ใช้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง และการรับข้อร้องเรียน

4. ศึกษาหลักการ C188 และกฎหมายด้านแรงงาน และจัดทำ Guideline หลักปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงเพื่อให้ Supply Chain นำหลักการไปปฏิบัติ

5.ศึกษาหลักจริยธรรมการจ้างงานตามกฎหมายไทยและหลักการ ILO/IOM

6.จัดทำรายงานการดำเนินการด้านแรงงานการดูแล Supply Chain และ การดูแลแรงงานข้ามชาติของอุตสาหกรรมทูน่า

7. ร่วมโครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลการจ้างงานในธุรกิจอาหารทะเล” (FAIR Fish) เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่มกราคม 2019-ธันวาคม 2023 กับองค์การ Plan International Thailand (ได้รับทุนจาก USDOL)

8. สนับสนุนและติดตามนำหลักการของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนไปใช้ในธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ตามวาระแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (องค์กรอิสระ) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กระทรวงยุติธรรม) ติดตามร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน