วันที่ ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภันอาหาร Download
11/11/2564 คู่มือการขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน New! Download
08/11/2564 คู่มือหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร New! Download
15/10/2564 การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกไปจีนตามระเบียบฉบับที่ 248 ในกลุ่ม Self-Registered Download
26/03/2564 COVID-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในยุโรปเปลี่ยน Download
16/03/2564 สหภาพยุโรปปรับรูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (Health Certificate) Download
16/02/2564 วิธีการฆ่าเชื้อในขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่งสินค้านำเข้าของจีน Download
15/02/2564 US.FDA มีโครงการนำร่องใช้ AI ในการตรวจสอบอาหารทะเลนำเข้าสหรัฐฯ Download
05/02/2564 วิธีดำเนินงานการป้องกันการระบาดโควิดสำหรับอาหารนำเข้า ณ นครกว่างโจว Download
05/02/2564 การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นแบบรวมศูนย์ Download
08/01/2564 มาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก Download
30/12/2563 กรมประมง แจ้งมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก Download
29/12/2563 ศตส.สค. แจ้งแนวทางการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download
22/12/2563 รับประทานอาหารทะเลอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 Download
14/10/2563 เครื่องหมายรับรองและมาตรฐานกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น Download
14/10/2563 ระเบียบการติดฉลากอาหารของสาธรณรัฐเกาหลี Download
17/8/2563 กรมประมงให้บริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ Download
03/07/2563 อย: ข้อแนะนำ ในการจัดการความปลอดภัยอาหาร ในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download
18/06/2563 เรื่อง ผลสำรวจของบริษัท Cargill พบว่าผู้บริโภคมีความต้องที่จะทราบเรื่องราวเบื้องหลัง ของอาหารมากขึ้น Download
10/06/2563 บทความ เรื่อง พยาธิในอาหารกระป๋อง Download
07/05/2563 การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น Download
27/04/2563 แผนการตรวจสอบอาหารนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย Download
14/04/2563 Ensuring the safety of Thai fish and fishery products against the new coronavirus disease (COVID19) Download
03/04/2563 กรมโรงงานอุตสาหกรรม: คำแนะนำการปฏิบัติของสถานประกอบการโรงงาน ตามข้อกำหนดที่ออกตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน Download
01/04/2563 มาตรการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ มกอช. Download
23/03/2563 ศตส.สค. แจ้งแนวทางการให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download
06/11/2562 มกอช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ CCASIA – U.S. Codex Colloquium Download
22/07/2562 การตรวจติดตามสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียสในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋อง Download
10/10/2561 การควบคุม ณ ด่านนำเข้าเกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากะพงขาว Download
25/07/2561 การควบคุม ณ ด่านนำเข้า เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่า Download
01/07/2561 ออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการปิดฉลากแจ้งประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร Download
12/07/2560 TTIA ลงนาม MOU ร่วมกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 Download
27/02/2559 TTIA ส่งผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการ Codex สาขาไขมันและน้ำมันบริโภค ครั้งที่ 25 Download