No.
Fisheries Regulation
Notification date
Enforcement date
Summary by TTIA
1 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยกำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือ ใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562 26 Nov 2019 26 Dec 2019 Read
2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้ากรณีการนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจน พ.ศ. 2562 2 July 2019 2 Aug 2019 -
3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 103) พ.ศ.2537 พ.ศ.2562 29 May 2019 13 June 2019 -
4 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2562 8 Feb 2019 9 Feb 2019 Read
5 ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำพ.ศ. 2561 5 Oct 2018 4 Nov 2018 Read
6 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค พ.ศ. 2561 5 Oct 2018 6 Oct 2018 Read
7 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 5 Oct 2018 4 Nov 2018 Read
8 ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2561 26 Sep 2018 27 Sep 2018 Read
9 ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 26 Sep 2018 27 Sep 2018 Read
10 กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 14 Sep 2018 14 Sep 2018 Read
11 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 9 Aug 2018 9 Aug 2018 Read
12 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2561 7 Aug 2018 7 Aug 2018 Read
13 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561 10 July 2018 10 July 2018 Read
14 ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 2 July 2018 3 July 2018 Read
15 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561 2 July 2018 3 Aug 2018 Read
16 ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 2 July 2018 3 July 2018 Read
17 กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561 29 Jun 2018 29 Jun 2018 Read
18 ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 29 Jun 2018 29 Jun 2018 Read
19 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 28 Jun 2018 28 Jun 2018 Read
20 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการกําหนดประเภทการใช้เรือสําหรับเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. 2561 15 Jun 2018 15 Jun 2018 Read
21 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2561 12 Jun 2018 12 Jun 2018 Read
22 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2561 7 Jun 2018 7 Jun 2018 Read
23 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 7 Jun 2018 7 Jun 2018 Read
24 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 7 Jun 2018 7 Jun 2018 Read
25 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ. 2561 20 Apr 2018 21 Apr 2018 Read
26 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2561 เรื่อง กําหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย 20 Apr 2018 21 Apr 2018 Read
27 ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 11 Apr 2018 12 Apr 2018 Read
28 "ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 " 30 Mar 2018 1 Apr 2018 Read
29 ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เป็นการชั่วคราว 30 Mar 2018 30 Mar - 30 Jun 2018 Read
30 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 9 Mar 2018 1 Apr 2018 Read
31 ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 5 Mar 2018 4 Apr 2018 Read
32 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 28 Feb 2018 28 Feb 2018 Read
33 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 20 Feb 2018 20 Feb 2018 Read
34 ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 19 Feb 2018 6 Mar 2018 Read
35 หนังสือกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เรื่อง การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ของสหรัฐอเมริกา 31 Jan 2018 31 Jan 2018 Read
  NOAA Seafood Inspection Service Portal (SISP) updates for issuing Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) and Origin/ Harvest documentation 17 Nov 2017 17 Nov 2017  
36 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 19 Jan 2018 20 Jan - 20 Feb 2018 Read
37 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 18 Jan 2018 20 Jan - 20 Feb 2018 Read
38 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2561 16 Jan 2018 16 Jan 2018 Read
39 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์สําหรับปีการประมง 2561 - 2562 พ.ศ. 2561 4 Jan 2018 4 Jan 2018 Read
40 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดประเภทของเรือประมงพื้นที่และระยะเวลาที่ห้ามทําการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2560 26 Dec 2017 26 Dec 2017 Read
41 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 21 Dec 2017 21 Dec 2017 Read
42 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดําเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทําการประมง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 15 Dec 2017 15 Dec 2017 Read
43 ประกาศกรมประมง เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรือประมง สำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมงในปีการประมง 2561 – 2562 7 Nov 2017 7 Nov 2017 Read
44 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 6 Nov 2017 21 Nov 2017 Read
45 ประกาศกรมประมง เรื่อง หนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ 6 Nov 2017 21 Nov 2017 Read
46 ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2560 31 Oct 2017 1 Dec 2017 Read
  Prescribing the production of evidence for searching for Suppliers and processors of fish and fish products for exporting to the European Union B.E. 2560 (2017) (Unofficial Translation) 31 Oct 2017 1 Dec 2017  
47 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560 31 Oct 2017 1 Nov 2017 Read
48 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 1 Nov 2017 Read
49 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 1 Nov 2017 Read
50 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
51 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเสนอแผนการขนถ่ายสัตว์น้ำและการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
52 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเล หรือการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
53 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง(อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
54 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง(อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ.2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
55 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
56 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
57 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560 31 Oct 2017 31 Oct 2017 Read
58 ประกาศกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง เรื่อง ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำประกอบการนำเข้าสินค้าที่นำมาผลิตเพื่อส่งออกสหภาพยุโรป 20 Oct 2017 1 Nov 2017 Read
  Issuance of Health Certificate for Export of Fish and Fish Product to The European Union Regulation (Unofficial Translation) 20 Oct 2017 1 Nov 2017  
59 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง 18 Oct 2017 18 Oct 2017 Read
60 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง เรือบรรทุกน้ำจืด และเรือสนับสนุนการประมงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด พ.ศ. 2560 12 Oct 2017 12 Oct 2017 Read
61 ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 10 Oct 2017 10 Oct 2017 Read
62 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ขนส่งสัตว์น้ำทางรถยนต์) พ.ศ. 2560 10 Oct 2017 10 Oct 2017 Read
63 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง 6 Oct 2017 6 Oct 2017 Read
64 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560 11 Sep 2017 12 Sep 2017 Read
65 ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2560 19 Jun 2017 15 Jul 2017 (กรณีส่งประเทศ รัสเซีย จีน เวียดนาม) 1 Aug 2017 (กรณีที่ส่งออกไปประเทศอื่น รวมถึงNon EU) Read
66 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 5 Apr 2017 5 Jul 2017 Read
67 พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 28 Jul 2017 29 Jul 2017 Read
68 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 16 Jul 2017 16 Jul 2017 Read
69 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ที่ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 11 May 2017 11 May 2017 Read
70 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 5 Apr 2017 5 Apr 2017 Read
71 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 31 Mar 2017 30 May 2017 Read
72 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 8 Mar 2017 8 Mar 2017 Read
73 ประกาศกรมประมง เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทยนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ.2558 - 2562 29 Dec 2015 29 Dec 2015 Read
74 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยเรื่อง กําหนดแบบ วิธีการยื่นคําขอใบรับรองการจับสัตว์น้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 30 Dec 2016 29 Jun 2017 -
75 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 13 Nov 2017 14 Nov 2017 Read