No.
Trade Regulations
Notification date
Enforcement date
Summary by TTIA
1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 25/2564 เรื่อง การกำหนดให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตร เข้าเทียบท่า New! 9 Feb 2021 9 Feb 2021 -
2 การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าของสินค้า (Advance Cargo Information System: ACT) ที่จะนำสินค้าเข้ามายังสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ New! 1 Feb 2021 1 Jul 2021 Read
3 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องวิธีปฏิบัติในการบรรจุสินค้าขาออกและกองเก็บตู้สินค้าที่บรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพ ไปขึ้นเรือตู้สินค้า ณ ท่ารับบรรทุกที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร (Load Port) 4 Apr 2019 15 Jan 2019 -
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 36/2561 เรื่อง การจัดเก็บและรักษาบัญชี เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออก 9 Jul 2018 31 Jan 2018 -
5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 34/2561 เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการรับบรรทุกของส่งออกสําหรับการส่งของออกโดยตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือ 9 Jul 2018 31 Jan 2018 -
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 10/2561 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 12 Mar 2018 19 Jan 2018 Read
7 ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ National Single Window (NSW) 12 Mar 2018 19 Jan 2018 Read
8 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขออนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อทำการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการศุลกากร 14 Feb 2018 14 Feb 2018 Read
9 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2560 17 May 2017 13 Nov 2017 Read
10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 24 Oct 2014 25 Oct 2014 Read