วันที่ ประชาสัมพันธ์แรงงาน ดาวน์โหลด
20/06/2562 MFA ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2019 Download
13/06/2562 MFA เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม RBHR Download
13/02/2562 ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) Download
28/06/2561 ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลจัดอันดับไทยในรายงาน TIP Report 2018 Download
04/06/2561 กระทรวงแรงงานยื่นจดสัตยาบันสาร ฉบับที่ 29 ต่อ ILO Download
04/04/2561 UN Human Right แถลงข่าวสิ้นสุดภารกิจธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน Download
11/03/2561 MFA NGO ย้ำสถานการณ์แรงงานประมงของไทยดีขึ้น Download
28/02/2561 MFA คำชี้แจงของไทยต่อรายงานของโครงการ “สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง” ของ ILO Download
06/03/2561 MFA ไทยยกเลิกข้อจำกัดการเปลี่ยนนายจ้าง สถานที่ทำงาน และประเภทงานให้แรงงานต่างด้าว Download
13/03/2561 MFA ไทยร่วมมือ ILO อบรมพนักงานตรวจแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล Download
03/08/2560 กระทรวงแรงงาน ผลึกกำลัง หอการค้าไทยและสภาหอการค้า...ผลักดันผู้ใช้แรงงานต่างด้าวทั่วประเทศยื่นขอใช้แรงงาน ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว Download
07/07/2560 MFA ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2017 Download
07/07/2559 Thailand Trafficking Outlook_Th Download
17/03/2559 New ILO Project to combat Unacceptable Form of work in TH Fishing Seafood Industry Download
15/01/2559 สภาหอ_กกร.แก้ปัญหาประมงและค้ามนุษย์ด้านแรงงาน Download
27/06/2558 MFA ท่าทีประเทศไทยต่อการประกาศผลการจัดอันดับประเทศไทยใน TIP Report 2015 Download
27/06/2558 US Embassy คำแถลงว่าด้วยการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2558 Download