สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยแถลงข่าวหัวข้อ : “การส่งเสริมการประมงและจริยธรรมด้านแรงงาน (Promoting Sustainable Fisheries and Ethical Standard in Thai Tuna Industry)”


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45-10.30 น. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ Friend of the Sea (FOS), สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอาหารของสหราชอาณาจักร (British Food Importers & Distributors Association) และ “AS DO MAR” Tuna Group ได้ชี้แจงและให้ความเห็น เรื่องการส่งเสริมการทำประมงอย่างถูกกฎหมาย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงของไทย เพื่อนำไปสู่การยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ห้อง Corundum โรงแรมแชงกลีร่า กรุงเทพฯ ในช่วงงานสัมมนาทูน่าโลก 2561

               

ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึง สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยว่าได้ดําเนินการส่งเสริมให้สมาชิกใช้วัตถุดิบสัตว์นํ้าจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามหลักสากลและกฎหมายไทย และร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยส่งเสริมให้สมาชิกนําแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (GLP Good Labour Practice) มาใช้ในโรงงานและห่วงโซ่การผลิต

Mr. Paolo Bray จาก Earth Island Institute Dolphin-Safe Project และ Friend of Sea เชื่อว่าในหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทูน่าในประเทศไทย มีความพยายามในการขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ร่วมสนับสนุนนโยบายไม่ทําอันตรายต่อปลาโลมาอย่างจริงจัง

Mr. Walter J Anzer MBE จากสมาคมผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแห่งสหราชอาณาจักรก็มีความเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมประมงไทยได้ดําเนินการจนเกิดความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ภายหลังจากสหราชอณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป (Brexit) คาดว่าการเจรจาเรื่องความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรจะส่งผลที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย

Mr. ADOLFO VALSECCHI จาก “AS DO MAR” Tuna Group ได้กล่าวถึงสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยว่า มีการประสานและขับเคลื่อนในประเด็นที่มีความอ่อนไหว เช่น ความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และสวัสดิภาพของแรงงานในเรือประมงและโรงงานแปรรูปปลาทูน่าและอาหารทะเล ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง   จนได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี

              

Download File

  1. press statement Mr. Paolo Bray, The Earth Island Institute Dolphin-Safe Project and Friend of the Sea Recognize Thai tuna Environmental and Social Sustainability Effor
  2. press statement Mr. Walter Anzer, EU’s regulation governing the illegal, unregulated and unreported fisheries and with the alleged slave labour problem in connection
  3. press statement Mr. Adolfo Valsecchi, Correlations between the recent material progresses of thai seafood & tuna sector under “TTIA” drive and mid term trends of global tuna markets
  4. press statement Dr.Chanintr Chalisarapong, Promoting Sustainable Fisheries Products and Ethical Standard in Thai Tuna Industry