งาน One to One Meeting 2015


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Peninsula จัดโดย Friend of the Sea และ Earth Island Institute โดย TTIA เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ซึ่งเป็นงานพบปะกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง FOS logo TTIA ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ “Certificate of Honor” จาก FOS และ EII ในเรื่องของ “การสนับสนุนรูปแบบการทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม”

ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ (ดร.ชนินทร์ฯ) ได้บรรยายร่วมในหัวข้อ “the Thai Tuna Industry Engagement to Sustainable Environmental and Social Practices” (Click to download PPT Dr.Chanintr for One to One meeting) ซึ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมทูน่าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เช่น RFMO’s guideline รวมถึงยึดมั่นในหลักจริยธรรมระหว่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม การให้ความสำคัญกับกลุ่มพันธมิตร NGOs ระหว่างประเทศ

Download File

FOS DS Presentation 10112015 Bangkok_One to One Meeting
GLOBALGAP Presentation 10112015 Bangkok_One to One Meeting