Regulation Name ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2562
Notification date 1 March 2019
Enforcement date 1 March 2019

Summary by TTIA


ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2562 (ใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2562)

เมื่อ วันที่ 28 กพ.62 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2562 (ใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2562)

สาระสำคัญคือ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองและตรวจประเมิน ระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการผลิต และให้ความเชื่อถือ และสอดคล้องกับกฎระเบียบมาตรฐานหลักสากล จึงได้ออกระเบียบฉบับนี้ขึ้น โดยได้ระบุเนื้อหาที่สำคัญ เช่น การขอรับการรับรอง , การตรวจประเมิน , การให้การรับรองระบบ GMP และ/หรือระบบ HACCP , การตรวจติดตาม และการต่ออายุการรับรอง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/052/T_0005.PDF