TTIA จัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล” ณ จ.สงขลา


เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พัฒนาคู่มือแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฎิบัติของโรงงานในการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการมีส่วนร่วมของแรงงานผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights) ด้วยเหตุนี้ ทั้ง 2 สมาคม จึงได้ร่วมจัดอบรม “แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล”  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีคุณวสุ  ธีระศักดิ์ เจ้าหน้าที่จาก ILO ร่วมเป็น observer ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

จุดประสงค์และความคาดหวัง การจัดอบรมครั้งนี้  เป็นการจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ที่ 2 สมาคมฯ ได้ร่วมปรับกับ ILO เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับการอบรม GLP เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าใจมาตรฐานการทำ GLP มากขึ้น

โดยมีบริษัทสมาชิก TTIA เข้าร่วมอบรม 5 บริษัท 12 คน ดังนี้

 1. บมจ. สงขลาแคนนิ่ง
 2. บจก. โชติวัฒน์อุสาหกรรมการผลิต
 3. บจก. สยามอินเตอร์เนชั่นฟู๊ด
 4. บจก. ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม
 5. บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง         

มีสมาชิก TFFA เข้าร่วมอบรม 9 บริษัท 18 คน รวมทั้งสิ้น 14 บริษัท 30 คน

สรุปผลจากการระดมความเห็น เรื่องแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP)

เพิ่มเติม

GLP คือแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ เป็นการสร้างโอกาส กระบวนการ และสามารถเป็นเวที เพื่อดึงความต้องการของทั้งนายจ้างและลูกจ้างออกมาพูดคุยและเคารพซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยกระบวนการและบรรยากาศการพูดคุยที่ปลอดภัยไว้วางใจ เพื่อหาวิธีตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสามเหลี่ยมสัมพันธ์ โดย คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

 

วิธีการเล่น

1)แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 2 กลุ่ม (โรงงานละ 1 คน) กลุ่มละ 15 คน กลุ่ม 1 เล่นกิจกรรม โดยกลุ่ม 2 สังเกตการณ์

2) กลุ่ม 1 ให้ทุกคนลุกขึ้นยืน เล็งเพื่อนไว้ในใจ 2 คน ไม่ต้องบอกให้เขารู้ จะเดินเคลื่อนไหว ตาม 2 คน ที่เราเล็งไว้ ให้ยืนเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า เมื่อเห็นว่าได้รูปตามนั้นแล้ว ให้หยุดอยู่กับที่ กลุ่ม 2 สังเกตการณ์กลุ่ม 1 ว่า ทำอย่างไร เห็นอย่างไร

3) ถามกลุ่ม 1 แต่ละคนว่าเล็งใครไว้ และเกิดอะไรขึ้นระหว่างเป้าหมายเคลื่อนที่ ถามกลุ่ม 2 จากที่ดูกลุ่ม 1 ทำกิจกรรม รู้สึกอย่างไร เห็นอะไรบ้าง

         ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นความสำคัญของ นายจ้าง ลูกจ้าง และลูกค้า กล่าวคือถ้าคุณคือ นายจ้าง แล้วอีก 2 คนที่มีความสัมพันธ์ด้วยจะเปรียบเสมือน ลูกจ้าง และลูกค้า ซึ่งการทำธุรกิจ อีก 2 ฝ่ายก็มีบทบาทกับธุรกิจนของเรา เราไม่สามารถทำอะไรได้เพียงลำพัง ผลกระทบทุกด้าน เราจะต้องช่วยเหลือกันก้าวไปพร้อมๆ กัน ธุรกิจถึงจะอยู่รอด ทุกคนมีบทบาทของตนเอง ผลกระทบมาจากทุกด้าน เช่น สื่อ เผยแพร่ภาพออกไป มีผลต่อลูกค้า โรงงานถูกกดดันจากลูกค้า โรงงานมากดดันแพต่อ

 

กิจกรรมที่ 2 การบรรยายเรื่อง แรงงานบังคับ โดย คุณประพันธ์  สิมะสันติ ที่ปรึกษาสมาคม TFFA

ความหมายของการใช้แรงงานบังคับ (มาตรา 6/1) กล่าวคือ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 • ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น
 • ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ
 • ใช้กำลังประทุษร้าย
 • ยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นไว้
 • นำภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
 • ทำด้วยประการอื่นใด

หลักการการค้ามนุษย์ คือ จัดหาโดยการซื้อขาย ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กักขัง และหาประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว