TIP Report 2019


นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หรือ TIP Report 2019 โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2561

การคงระดับของไทยให้อยู่ในเทียร์ 2 สะท้อนว่า สหรัฐฯ ตระหนักถึงความมุ่งมั่นพยายามที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ปีที่ผ่านมา ไทยมีพัฒนาการสำคัญทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด การคุ้มครองดูแลผู้เสียหาย และป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนภาคส่วนในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงสหรัฐฯ เพื่อให้การดำเนินการของไทยเกิดผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและคงความต่อเนื่องต่อไป

    การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนากรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบ และจะแก้ไขสิ่งที่ยังเห็นบกพร่องอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด

Read more

  1. TIP Report , June 2019 download all documents

click https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf

  1. Press Release by Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

click Thai http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/105048?fbclid=IwAR1sLHgRd2zELOVDF46GfCj1CDyr43tkRxZy3SpgXNr87kteumHyL1cAN6c

Eng http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/105048?fbclid=IwAR3dwQS0CUi-PbnvYWoPgRpcTshyEvk8x4QlY-3vRWPeIkEMQLNnBRcLKog