ประกาศกรมประมง เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่ห้องปฏิบัติการของกรมประมง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ


Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่ห้องปฏิบัติการของกรมประมง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
Notification date 24 June 2019
Enforcement date 1 October 2019 

Summary by TTIA


ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ได้เห็นชอบมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กรมประมงจึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่ห้องปฏิบัติการของกรมประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นสามระยะตามระดับสุขลักษณะของโรงงาน โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ www.fisheries.go.th/quality/ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

แผนการถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

หมายเหตุ:

  1. โรงงานสิทธิพิเศษ คือโรงงานที่ได้รับสิทธิพิเศษสุ่มตัวอย่าง โดยโรงงานระดับ 1 ตรวจวิเคราะห์ทุก 3 เดือน และโรงงานระดับ 2 ตรวจวิเคราะห์ทุก 2 เดือน
  2. โรงงาน Lot by Lot คือโรงงานที่ต้องสุ่มตรวจตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทุกครั้งก่อนส่งออก (โรงงานระดับ 3-4)

          ในการนี้การถ่ายโอนภารกิจให้ห้องปฏิบัติการของเอกชนตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ จะเริ่มดำเนินการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป