TIP Report 2020


            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 หรือ TIP Report 2020 โดยในปีนี้ ไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์ 2 ซึ่งเป็นการคงอันดับเดิมจากปี 2562

Read more

TIP Report , June 2020 download all documents