Regulation Name ระกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561
Notification date 7 Jun 2018
Enforcement date 7 Jun 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 1 ฉบับ คือ แบบรายงานจำนวนทุ่นอุปกรณ์ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งได้ด้วยดาวเทียม และมีข้อมูลเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ ได้แก่ ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ IOTC, สัตว์น้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ IOTC, การจัดทำแผนการจัดการแพล่อปลาแบบปล่อยลอย, การจัดทำแผนการจัดการแพล่อปลาแบบประจำที่, มาตรการบรรเทาผลกระทบและลดการจับนกทะเล และไดอะแกรมของสายไล่นก

สาระสำคัญ

เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC) ทําให้มีสิทธิเข้าไปทําการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ IOTC ภายใต้มาตรการควบคุม และอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ดังนั้นผู้ที่ประสงค์ทําการประมงในพื้นที่ IOTC ต้องทราบหลักเกณฑ์/ ข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ดังนี้

1) “ทุ่นข้อมูล” หมายความว่า อุปกรณ์ลอยน้ำ ทั้งแบบปล่อยลอยหรือยึดอยู่กับที่ ซึ่งใช้งานโดยหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อเก็บรวบรวมและตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อกิจกรรมประมง

“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงทุกขนาดที่ทําการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ เบ็ดราวทูน่า อวนติดตา เบ็ดตวัด เบ็ดมือ หรือเบ็ดลาก

2) พื้นที่ และชนิดของสัตว์น้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ IOTC ตามข้อมูลแนบท้ายประกาศ

3) เรือประมง เรือเสริม เรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ หรือเรือสนับสนุนทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของไทยในพื้นที่และชนิดสัตว์น้ำตามข้อ 2) หรือนําสัตว์น้ำชนิดดังกล่าวขึ้นท่าเทียบเรือ จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตของ IOTC >> www.iotc.org  ทั้งนี้ผู้ประกอบการและเจ้าของเรือต้องไม่มีส่วนร่วมกับเรือไร้สัญชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ