Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2561
Notification date 7 Jun 2018
Enforcement date 7 Jun 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 2 ฉบับ คือ SIOFA Transfer At Sea Notification และSIOFA Transfer At Sea Declaration ในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ ได้แก่ ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบของ SIOFA และสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้กรอบของ SIOFA

สาระสำคัญ

เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) ทําให้มีสิทธิเข้าไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในเขตพื้นที่ที่อยู่ ภายใต้กรอบ SIOFA ทั้งนี้ต้องทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ดังนี้

1) พื้นที่และชนิดของสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้กรอบ SIOFA เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

2) เรือที่เก็บสัตว์น้ำไว้บนเรือทําการขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำขึ้นจากเรือในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบ SIOFA จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตของ SIOFA >> www.siofa.org

3) ห้ามทํากิจกรรมใดที่มีลักษณะเป็นการให้การสนับสนุนเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4) เรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่จะทำการขนถ่ายน้ำมัน เครื่องมือประมง หรือเสบียงในทะเล จะต้องแจ้งการขนถ่ายดังกล่าวให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer At Sea Notification แนบท้ายประกาศนี้

เมื่อดําเนินการขนถ่ายเสร็จสิ้น ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องรายงานการขนถ่ายต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง โดยใช้แบบฟอร์ม SIOFA Transfer At Sea Declaration แนบท้ายประกาศนี้

5) สัตว์น้ำแช่แข็งที่เก็บไว้บนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ต้องมีฉลากที่ชัดเจนบนกล่องหรือภาชนะที่บรรจุสัตว์น้ำแช่แข็ง โดยในแต่ละบรรจุภัณฑ์จะต้องมีสัตว์น้ำเพียงชนิดเดียว ดังต่อไปนี้

5.1) ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ รหัสชนิดสัตว์น้ำตามที่ FAO หรือตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์กําหนด

5.2) วันที่จับสัตว์น้ำ

5.3) หมายเลขที่สามารถระบุตัวตนของเรือประมงที่จับสัตว์น้ำ

6) หากพบเห็นเรือไร้สัญชาติหรือเรือที่มิได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับ อนุญาตของ SIOFA ขณะทําการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ผู้ควบคุมเรือต้องแจ้งข้อมูล ชื่อเรือ เลขทะเบียนเรือ สัญญาณเรียกขาน รัฐเจ้าของธง วัน เวลา พิกัดที่พบเรือ และรูปถ่ายเรือ เป็นต้น ให้กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมงทราบ >> thaifoc@fisheries.go.th

7) ผู้ที่ประสงค์เข้าไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ำในพื้นที่และชนิดสัตว์น้ำของ SIOFA ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์/ ข้อปฏิบัติตลอดเวลา