Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
Notification date 29 Jun 2018
Enforcement date 29 Jun 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ลงนามโดยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 29 มิถุนายน 2561

สาระสำคัญ

ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออก หรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เนื่องจากผู้ประกอบการจํานวนมากไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวได้เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการระยะหนึ่งก่อนมีการบังคับใช้ จึงออกประกาศดังนี้

  1. งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  จนกว่ากรมประมงจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  2. ให้ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำผสมอยู่เกินร้อยละ 20 หรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ถือปฏิบัติตามประกาศดังนี้

2.1 ประกาศกรมประมงเรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

2.2 ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

  1. กรณีการส่งออกสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้ดําเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป