Regulation Name ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561
Notification date 2 July 2018
Enforcement date 3 July 2018

Summary by TTIA


ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า มีผลบังคับใช้วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 4 ฉบับ คือ แบบ ก.5 คำร้องเรื่อง ของดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ, ใบรับแจ้งการงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ฉบับกรมเจ้าท่าและฉบับเจ้าของเรือ, กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดเรือและล็อกเรือ ฉบับกรมเจ้าท่าและฉบับเจ้าของเรือ, แบบคำขอเคลื่อนย้ายเรือ

สาระสำคัญ

กรมเจ้าท่าได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือและการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่      หมวด 1 การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเป็นเรืออื่นหรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ, หมวด 2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ, หมวด 3 การโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่จดทะเบียนเรือไทย, หมวด 4 การแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

        หมวด 1 การขอเปลี่ยนประเภทของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเป็นเรืออื่น หรือเรืออื่นเป็นเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

“เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ” ได้แก่

1) เรือขนถ่ายเพื่อการประมง หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนส่งสัตว์น้ำแปรรูปสัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีระบบเครื่องทําความเย็น

2) เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น หมายความว่า เรือที่ใช้สําหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนส่งสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะ โดยมีระบบเครื่องทําความเย็น

“เรือบรรทุกสินค้าทั่วไป” หมายความว่า เรือใด ๆ ที่มีดาดฟ้าหลายดาดฟ้า หรือดาดฟ้าเดี่ยว ออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับการขนส่งสินค้าแห้งทั่วไป โดยไม่มีระบบเครื่องทําความเย็น

การขอเปลี่ยนประเภทเรือหรือประเภทการใช้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย ยื่นคําร้องด้วยแบบ ก.5 เป็นรายลําต่อนายทะเบียนเรือพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน (รายละเอียดตามประกาศ)

เมื่อได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้นายทะเบียนเรือแจ้งเจ้าพนักงานตรวจเรือเพื่อดําเนินการตรวจเรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ในการดําเนินการตรวจเรือตามหมวดนี้ เจ้าพนักงานตรวจเรือต้องแจ้งกรมประมง เพื่อดําเนินการตรวจร่วมกัน ภายหลังการตรวจให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดทํารายงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเรือ และให้เจ้าพนักงานตรวจเรือจัดส่งรายงานดังกล่าวให้นายทะเบียนเรือเพื่อดําเนินการต่อไป

ในกรณีเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นเหตุให้ขนาดตันกรอสเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของเรือดําเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือตามที่กําหนดไว้ใน หมวด 2

หมวด 2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมายยื่นคําร้องด้วยแบบ  ก.5  เป็นรายลําต่อนายทะเบียนเรือ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  (รายละเอียดตามประกาศ)

หมวด 3 การโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่จดทะเบียนเรือไทย

การโอนกรรมสิทธิ์ตามระเบียบนี้ให้หมายความถึง การซื้อขาย (รวมทั้งการขายฝากและการขายทอดตลาด) การแลกเปลี่ยน การให้ การรับมรดก การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอื่น และรวมทั้งการเพิ่มหรือลดจํานวนผู้ถือกรรมสิทธิ์ด้วย โดยให้ผู้โอนและผู้รับโอนหรือผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย ยื่นคําร้องด้วยแบบ บ.65  เป็นรายลําด้วยตนเองต่อนายทะเบียนเรือ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน (รายละเอียดตามประกาศ)

หมวด 4 การแจ้งงดใช้เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

เจ้าของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ  ที่ประสงค์จะแจ้งงดใช้เรือให้ยื่นคําขอ ตามแบบ ก.5 ที่แนบท้ายระเบียบนี้ต่อนายทะเบียนเรือ ณ สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือหรือสํานักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขาซึ่งเรือนั้นจอดอยู่ พร้อมแนบหลักฐานและเอกสาร (รายละเอียดตามประกาศ)

ในการยื่นคําของดใช้เรือ ให้เจ้าของเรือนําเรือที่จะของดใช้มาเพื่อให้กําหนดจุดจอดเรือและทําการล็อกเรือก่อนหรือในวันที่ยื่นคําของดใช้เรือด้วย

การล็อกเรือ ให้ใช้เครื่องมือตรึงพังงาเรือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ล็อก ประกอบด้วยตัวล็อกและลวด บนตัวล็อกมีตราสัญลักษณ์กรมเจ้าท่าและหมายเลขรหัสประจําอุปกรณ์ ตรึงระหว่างพังงาและส่วนหนึ่งส่วนใด ของเรือเพื่อจํากัดการหมุนของพังงา สําหรับเรือที่ไม่มีพังงา เช่น เรือเพลาใบจักรยาว ให้ยึดระหว่างส่วนแกนที่ใช้ควบคุมทิศทางเรือหรือส่วนของเครื่องยนต์เข้ากับส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือเพื่อจํากัดการเคลื่อนที่ของเรือ เมื่อทําการล็อกเรือ ทําเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ หรือทําเครื่องหมายบนเรือเสร็จสิ้น ให้ถ่ายภาพเรือไว้เป็นหลักฐาน แล้วบันทึกข้อมูลเรือเข้าในระบบรายงานผลการควบคุมเรือของกรมเจ้าท่า

ให้เจ้าของเรือแจ้งของดใช้เรือได้คราวละ 1 ปี โดยให้นายทะเบียนระบุวันที่งดใช้เรือไว้ในใบรับแจ้งการงดใช้เรือด้วย