Regulation Name ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561
Notification date 2 July 2018
Enforcement date 1 Aug 2018

Summary by TTIA


ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ลงนามโดยนาย       จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า มีผลบังคับใช้วันที่ 1 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ

กรมเจ้าท่าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออก “ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ ในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ ใช้เรือ พ.ศ. 2561” ดังนี้

  1. บรรดากฎข้อบังคับ ข้อบังคับ และระเบียบในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
  2. ข้อบังคับนี้ให้บังคับใช้สําหรับการติดตั้งระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ(Automatic Identification System, AIS) ชั้น Class B หรือสูงกว่ากับเรือเดินทะเลเฉพาะเขต เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ ที่มีประเภทการใช้บรรทุกสินค้าทั่วไป ขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส แต่ไม่ต่ำกว่า 300 ตันกรอส กรณีเรือติดตั้งระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System; VMS) ไม่ต้องติดตั้งระบบ AIS
  3. คุณสมบัติระบบ AIS ชั้น Class B

3.1 สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยอัตโนมัติไปยังอุปกรณ์ที่เหมาะสมบนฝั่งและเรืออื่น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของเรือ ประเภทเรือ ตําบลที่เรือ ทิศทางการเดินเรือ ความเร็ว สถานะการเดินเรือ และข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ

3.2 สามารถรับข้อมูลดังกล่าวแบบอัตโนมัติจากเรืออื่น พร้อมจอแสดงผล

3.3 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานีชายฝั่ง

  1. เจ้าพนักงานตรวจเรือจะออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือให้กับเรือใดๆ ซึ่งได้ ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์สําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติและได้ตรวจสอบว่าสามารถใช้งานเป็นไปตามข้อบังคับนี้แล้ว

5. ระบบ AIS ต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาเพื่อที่กรมเจ้าท่าสามารถ เฝ้าระวังและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ยกเว้นกรณีมีเหตุจําเป็นต้องแจ้งให้เจ้าท่าทราบภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากไม่เปิดเครื่อง โดยวิธีการทางโทรสารหรือโทรศัพท์ หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่อธิบดีกรมเจ้าท่า ประกาศกําหนด