Regulation Name รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
Notification date 5 July 2018
Enforcement date 6 July 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีบัญชีแนบท้าย 1 ฉบับ คือ บัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

         สาระสำคัญ กรมประมงออกประกาศ ยกเลิกบัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายชื่อเรือทั้งสิ้น 155 ลำ