Regulation Name กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
Notification date 9 Aug 2018
Enforcement date 9 Aug 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่        9 สิงหาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 9 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ

กรมประมงออกประกาศขยายระยะเวลา ในการห้ามมิให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมง ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลนอกน่านน้ำไทย ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561