Regulation Name กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Notification date 14 Sep 2018
Enforcement date 14 Sep 2018

Summary by TTIA


กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 ลงนามโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2561

สาระสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  1. การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือให้แยกตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง ดังต่อไปนี้

1) ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์

2) ท่าเทียบเรือประมงสำหรับการนำเข้าสัตว์น้ำ

3) ท่าเทียบเรือประมงที่บริการน้ำหรือน้ำแข็ง

4) ท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

5) ท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน

6) ท่าเทียบเรือประมงที่ใช้สำหรับจอดพักเรือประมงเท่านั้น

7) ท่าเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น

โดยท่าเทียบเรือแต่ละประเภทต้องดำเนินกิจกรรมตามที่ได้จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ 1) ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ที่สามารถทำกิจกรรมได้ทุกประเภท ทั้งนี้ท่าเทียบเรือทุกประเภทต้องดำเนินกิจกรรมเฉพาะเรือที่มิได้เป็นเรือไร้สัญชาติ หากต้องดำเนินกิจกรรมแก่เรือไร้สัญชาติต้องเป็นไปตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

  1. ท่าเทียบเรือทุกประเภทต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เว้นแต่กรณีท่าเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำจากกรมประมงเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียนไว้มิได้ประกอบกิจการ/ ทำกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด/ ฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 85 หรือมาตรา 86 วรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 112