Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
Notification date 26 Sep 2018
Enforcement date 26 Sep 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 27 กันยายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีบัญชีแนบท้าย 1 ฉบับ คือ บัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สาระสำคัญ

กรมประมงออกประกาศ ยกเลิกบัญชีรายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายชื่อเรือทั้งสิ้น 168 ลำ