Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2561
Notification date 26 Sep 2018
Enforcement date 27 Sep 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 27กันยายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์มแนบท้าย 4 แบบฟอร์ม ได้แก่ คำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง, ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง, ใบรับคำขอใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

สาระสำคัญ

  1. ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  2. ให้แบบคำขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง ใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง

และคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง เป็นไปตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้