Regulation Name ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561
Notification date 5 Oct 2018
Enforcement date 4 Nov 2018

Summary by TTIA

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ มีผลบังคับใช้วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 5 รายการ ได้แก่ แบบคำขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ,  หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ, คำขอต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ, บัญชีรายการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ และบัญชีรายการตรวจวิเคราะห์เคมี

สาระสำคัญ

กำหนดให้ห้องปฏิบัติการที่ตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อใช้ในการทวนสอบระบบคุณภาพและออกใบรับรองสุขอนามัย กรมประมงจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 1. “ห้องปฏิบัติการ” หมายความว่า ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่ห้องปฏิบัติการของกรมประมง ที่ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 2. ให้อธิบดีกรมประมงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้กองตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าประมงเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบ

 1. คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ขึ้นทะเบียน มีดังนี้

3.1 ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

3.2 ผู้ยื่นคำขอต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ

หรือดำรงตำแหน่งใดซึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นใด

3.3 ห้องปฏิบัติการมีที่ตั้งในประเทศไทย มีสถานที่ถาวร ไม่รวมถึงห้องปฏิบัติการแบบเคลื่อนที่

3.4 ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากหน่วยตรวจรับรองระบบ (Accreditation Body : AB) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC) หรือองค์การความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation : APLAC)

3.5 ห้องปฏิบัติการมีวิธีการตรวจวิเคราะห์ตามบัญชีรายการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และบัญชีรายการตรวจวิเคราะห์เคมี หรือวิธีการตรวจวิเคราะห์อื่นที่มีความถูกต้องเทียบเท่าในรายการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลในการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)

 1. หากประสงค์ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการให้ด้าเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบ กปม./กตส. 5 ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ต่อไปนี้

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของห้องปฏิบัติการ

4.2 กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบอำนาจให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้

4.3 สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ พร้อมเอกสารแนบที่แสดง

ชนิดตัวอย่างและรายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง

4.4 แผนที่แสดงที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ

4.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ได้แก่ (1) วิธีปฏิบัติงาน (2) วิธีทดสอบ (3) รายงานสรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (4) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ (5) ผลการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (6) เอกสารแสดงค่า LOQ (Limit of Quantification) และค่า LOD (Limit of Detection) โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/quality (7) ผลการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการหรือเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

 1. ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนต้องมอบอำนาจให้ผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ คณะผู้ตรวจประเมิน
 2. ให้คณะผู้ตรวจประเมินตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ และสรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้นให้ผู้ยื่นคำขอทราบในวันที่ตรวจ
 3. ให้กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้ยื่นค้าขอดำเนินการแก้ไข
 4. กรณีที่เห็นชอบผลการตรวจประเมิน ให้คณะกรรมการ เสนออธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมาย เพื่อลงนามในหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตามแบบ กปม./กตส. 6
 5. กรณีที่ไม่เห็นชอบผลการตรวจประเมิน ให้คณะผู้ตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
 6. คณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้ง ทั้งนี้ หากไม่เห็นชอบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง กรมประมงจะไม่รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ โดยแจ้งให้ห้องปฏิบัติการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 7. ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการพร้อมรายการทดสอบที่ได้รับการยอมรับความสามารถการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/quality