Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค พ.ศ. 2561
Notification date 5 Oct 2018
Enforcement date 6 Oct 2018

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 2 ฉบับ ได้แก่ เอกสารแนบ 1 การยื่นขอขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในเขต SIOFA และ เอกสารแนบ 2 การยื่นขอขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในเขต WCPFC

สาระสำคัญ

เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในฐานะสมาชิก และในฐานะไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ ภายใต้องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organizations ; RFMOs) ได้แก่ คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC) ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement ; SIOFA) และคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง (Western and Central Pacific Fisheries Commission ; WCPFC) เป็นผลให้ประเทศไทยมีสิทธินำเรือเข้าไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำภายในเขตพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้มาตรการควบคุมและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ประกอบกับมาตรา 89 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้เรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เมื่อต้องการนำเรือดังกล่าวออกไปทำการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลหลวงต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  1. การขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยที่ประสงค์จะเข้าไปขนถ่ายสัตว์น้ำในเขต

ความรับผิดชอบของ IOTC, SIOFA, WCPFC

(1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเรือเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำเขตความรับผิดชอบของ ต้องยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ ดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอนำเรือขึ้นทะเบียน IOTC, SIOFA, WCPFC ถึงอธิบดีกรมประมงและถึงเลขาธิการ IOTC (ฉบับภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ฉบับ

– การขึ้นทะเบียน IOTC ต้องระบุข้อความว่าจะปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการประมงที่ IOTC กำหนด และอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ของ IOTC (IOTC Regional Observer) ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือได้

– การขึ้นทะเบียน WCPFC ต้องระบุข้อความว่าจะปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการประมงที่ WCPFC กำหนด และอนุญาตให้ WCPFC Observer ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือได้

(ข) สำเนาใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับใบจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและของผู้ยื่นคำร้อง (กรณีมอบอำนาจพร้อมหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท)

(ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

(จ) สำเนาทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือที่ระบุนามเรียกขานวิทยุระหว่างประเทศ และหมายเลข IMO

(ฉ) รูปถ่ายเรือที่มีความละเอียดสูงมีความสว่างและความเข้มที่เหมาะสม โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 5 ปี ได้แก่

– รูปภาพดิจิตอล 1 ใบ แสดงกาบเรือด้านขวาทั้งหมดของตัวเรือและองค์ประกอบแสดงโครงสร้างเรือครบถ้วน

– รูปภาพดิจิตอล 1 ใบ แสดงกาบเรือด้านซ้ายทั้งหมดของตัวเรือและองค์ประกอบแสดงโครงสร้างเรือครบถ้วน

– รูปภาพดิจิตอล 1 ใบ แสดงภาพถ่ายด้านท้ายเรือ

(ช) เอกสารแสดงคุณลักษณะของเรืออย่างละเอียด (Specification หรือ Ship Particulars)

 

หมายเหตุ 1. การขึ้นทะเบียน IOTC ต้องมีเอกสาร (เพิ่มเติม) คือ ชื่อเดิมของเรือ (ถ้ามี) และ ชื่อรัฐของธงเดิม (ถ้ามี)

  1. การขึ้นทะเบียน SIOFA ต้องมีเอกสาร (เพิ่มเติม) คือ เอกสารแสดงรายละเอียดระบบ VMS ที่ระบุตราอักษร รุ่น คุณลักษณะและรหัสอุปกรณ์ และ แบบแปลนห้องเก็บสัตว์น้ำบนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
  2. การขึ้นทะเบียน WCPFC ต้องมีเอกสาร (เพิ่มเติม) คือ เอกสารแสดงรายละเอียดระบบ VMS ที่ระบุตราอักษร รุ่น คุณลักษณะ และรหัสอุปกรณ์ และ ระบุเอกสารแนบ 2 การยื่นขอขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในเขต WCPFC

 

(2) ระยะเวลาการดำเนินการจนแล้วเสร็จขึ้นอยู่กับ IOTC, SIOFA, WCPFC โดยทำการเพิ่มรายชื่อเรือในเว็บไซต์ IOTC, SIOFA, WCPFC ทั้งนี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติขึ้นทะเบียนได้ที่

IOTC ผ่าน http://www.iotc.org/vessels

SIOFA ผ่าน http://www.siofa.org/authorised-vessels

WCPFC ผ่าน http://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database

  1. 2. ระยะเวลาในการอนุญาตสำหรับการขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำภายใต้องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ให้นับจากวันที่กรมประมงลงนามในหนังสือแจ้งการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคเป็นเวลา 2 ปี
  2. 3. เรือขนถ่ายสัตว์น้ำลำใดที่ขึ้นทะเบียนกับ RFMOs อยู่ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้มีระยะเวลาในการอนุญาตตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว