Regulation Name ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2562
Notification date 8 Feb 2019
Enforcement date 9 Feb 2019

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90 (5) แห่งพระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงประกาศไว้ ดังนี้

สาระสำคัญ

ข้อ1.ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์เข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกปสหภาพยุโรป พ.ศ.2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข้อ2.ให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจัดส่งสำเนาใบรับรองการจับสัตว์น้ำตามแบบที่สหภาพยุโรปกำหนด (EU Catch Certificate) สำหรับสัตว์น้ำที่นำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำส่งออกไปสหภาพยุโรป เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์น้ำรับรองชนิดและปริมาณสัตว์น้ำภายใน 150 วันนับจากวันที่ขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นรถบรรทุกคันสุดท้าย        

ข้อ3.กรณีที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำมิได้ดำเนินการตามข้อ 2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมประมงจะไม่ออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ( Processing Statement) หรือใบรับรองสัตว์น้ำไม่แปรรูป(Declaration of Export) เพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป