Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรือประมง สำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมงในปีการประมง 2561 – 2562 พ.ศ. 2560
Notification date 7 November 2017
Enforcement date 7 November 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรือประมง สำหรับการออกใบอนุญาตการทำการประมง 2561-2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 3 ฉบับ ได้แก่ แบบขอตรวจสอบเรือประมงกรณี ขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.1) และ คำขอแลกเปลี่ยนเรือประมง (ปร.2)

สาระสำคัญ เนื่องด้วยใบอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์สำหรับปีการประมง 2559-2560 จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมีชาวประมงจำนวนหนึ่งมีความประสงค์จะปรับปรุงเรือประมงของตนใหม่ เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม แต่การต่อเรือประมงใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่มิให้ เพิ่มจำนวนเรือประมง กรมประมงจึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรือประมงเพื่อนำมาขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ในปีการประมง 2561-2562 ภายในระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรือประมงยื่นคำขอตรวจสอบเรือประมง ตามแบบ ปร.1 ทั้งนี้ เรือประมงที่จะนำมาขอเปลี่ยนนั้นจะต้องเป็นเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือประมงที่ถูกล็อคตรึงพังงาโดยกรมเจ้าท่า และยังไม่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ หากผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์เห็นชอบด้วยกับการกำหนดปริมาณสัตว์น้ำใหม่ให้ยื่นคำขอแลกเปลี่ยนเรือประมง ตามแบบ ปร.2 แนบท้ายประกาศนี้