Regulation Name ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 215/2562
Notification date 2 Dec 2019
Enforcement date 3 Dec 2019

Summary by TTIA


ประกาศกรมเจ้าท่าฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบรับรองแรงงานประมง การต่ออายุและการเพิกถอนใบรับรอง อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงประกาศกำหนด เรื่อง ใบรับรองแรงงานประมง

สาระสำคัญ

เรือประมงที่อยู่ในทะเลเกินกว่าสามวันและมีความยาวตลอดลำยี่สิบหกจุดห้าเมตรขึ้นไปหรือเรือที่อยู่ในทะเลเกินกว่าสามวันและเดินเรือออกไปนอกน่านน้ำไทย ต้องมีใบรับรองแรงงานประมงเพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงาน

กำหนดแบบการยื่นขอใบรับรองแรงงานประมงโดยเจ้าของเรือประมงหรือตัวแทน

การตรวจโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสภาพการทำงาน สวัสดิการในการทำงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย และรายการที่สำคัญต่างๆ