Regulation Name

ประกาศสำนักงาน มกอช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับรองระบบงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Notification date 17 Apr 2020
Enforcement date 17 Apr 2020

Summary by TTIA


           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบให้การตรวจรับรองระบบงานไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนภาวะปกติ

          ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการรับรองระบบงาน สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับรองระบบงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ดังนี้

  1. การตรวจประเมินครั้งแรก มกอช. นัดหมายตรวจประเมิน 2 ขั้นตอน

          1.1   การตรวจประเมิน ณ สำนักงาน      

          1.2   การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

          โดยพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมหลังจากได้รับการรับรองระบบงานไปแล้ว หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ มกอช. จะดำเนินการตรวจติดตามภายใน 3 เดือน

  1. การตรวจติดตาม เมื่อครบกำหนดเวลาการตรวจติดตาม มกอช. อาจเลื่อนการตรวจไม่เกิน 3 เดือน โดย มกอช. จะตรวจติดตามแบบ Remote assessment
  2. การต่ออายุใบรับรอง ต้องแจ้งความประสงค์ต่ออายุใบรับรองระบบงานก่อนหมดอายุ 120 วัน มกอช. จะขอเอกสารที่จำเป็น เพื่อประเมินว่าระบบที่หน่วยรับรองได้รับการรับรองไปแล้วยังมีประสิทธิภาพหรือไม่โดย มกอช. อาจพิจารณาให้ขยายเวลาในการต่ออายุชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ใบรับรองเดิมหมดอายุ และจะส่งหนังสือรับรองการต่ออายุชั่วคราวให้หน่วยรับรอง

          อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดเวลาที่ขยายชั่วคราวแล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ มกอช. จะพิจารณาตรวจประเมินในรูปแบบที่เหมาะสม โดยจะนำผลที่ได้เสนอคณะทบทวนเพื่อพิจารณาตัดสินให้การต่ออายุการรับรองระบบงานต่อไป โดยใบรับรองใหม่จะระบุวันหมดอายุตามรอบ โดยนับจากวันหมดอายุในรอบเดิม