Regulation Name

ประกาศกรมประมง
เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

Notification date 25 sep 2020
Enforcement date 30 sep 2020

Summary by TTIA


“กรณีส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ ๐๓ และตอนที่ ๑๖ ไปราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่vแสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ส่งออกสัตว์น้ำหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องแสดงสำเนาคำขอใบรับรองสุขอนามัยหรือำเนาใบรับรองสุขอนามัยและหนังสือรับรองตนเองของผู้ส่งออกหรือหนังสือรับรองตนเองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้าหรือแปรรูปสัตว์น้ำ ในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกอบพิธีการส่งออก”