Regulation Name

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กำหนดวันและเวลาการรับคำขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์น้ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พ.ศ. 2563

Notification date 30 Dec 2020
Enforcement date 15 Jan 2021

Summary by TTIA


          ตามที่กรมประมงได้เปิดให้บริการยื่นคําขออนุญาตนําเข้าส่งออกและนําผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถยื่นคําขอได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ในการรับคําขออนุญาต การแจ้งตรวจ การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้ายังมิได้มีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน นั้น

         เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการรับคําขออนุญาตและการตรวจสอบสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี อธิบดีกรมประมงจึงออกประกาศกําหนดวันและเวลาการรับคําขออนุญาต การขนถ่าย และการตรวจสอบสินค้านําเข้า ส่งออก และนําผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ดังต่อไปนี้

1) กําหนดวันและเวลาการรับคําขออนุญาตและการแจ้งตรวจ และกําหนดวันและเวลาการ ตรวจสอบสินค้า
2) กำหนดวันและเวลาการควบคุมขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ
3)ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้บริการแก่ประชาชนนอกจากเวลาที่กําหนดไว้ให้หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนนอกเวลาที่กําหนดตามประกาศฉบับนี้ได้