Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560
Notification date 6 November 2017
Enforcement date 21 November 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ลงนามโดยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 16 ฉบับ ได้แก่ บันทึกการทำการประมงอวนลากคู่, แผ่นตะเฆ่, คานถ่าง, อวนล้อมจับปลากะตัก, อวนล้อมจับ, ครอบปลากะตัก – อวนช้อน/ยกปลากะตัก, อวนครอบหมึก, อวนช้อนปลาจาระเม็ด, อวนลอย / อวนจม / อวนล้อมติดตา, อวนรุนเคย, คราดหอย, ลอบปลา, ลอบปู, ลอบหมึก, เบ็ดราว – เบ็ดมือ, แผงยกปูจักจั่น

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้เจ้าของเรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป จัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง และส่งรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ก่อนนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง ซึ่งการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง ให้จัดทำดังนี้

1) จัดทำในทุก 24 ชั่วโมง นับจากเวลาแจ้งออกทำการประมง โดยระบุรายละเอียดการทำการประมงทุกครั้ง กรณีวันใดที่ไม่มีการทำการประมงให้ระบุว่าไม่มีการทำการประมง
2) เมื่อมีการจอดเรือในทะเลระหว่างออกทำการประมง ให้ระบุจุดจอดเรือให้ชัดเจน
3) ให้ระบุประเภทและปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในสมุดบันทึกการทำการประมงตามแบบท้ายประกาศนี้