Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560
Notification date 6 November 2017
Enforcement date 21 November 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 2 ฉบับ ได้แก่ การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สำหรับเรือประมงในน่านน้ำไทย) และรายชื่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้เจ้าของเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมืออวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ต้องดำเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ด้วยวิธีการดังนี้

1) แจ้งทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังศูนย์ PIPO ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
2) แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการนำเรือประมงเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือ ยกเว้นกรณีการนำเรือประมงออกไปช่วยเหลือเรือประมงหรือผู้ประสบภัยทางทะเล

กรณีมีการตรวจสอบเรือประมง สามารถนำเรือประมงออกไปทำการประมงได้ภายใน 30 นาที หลังการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีไม่มีการตรวจสอบเรือประมง ต้องนำเรือประมงออกไปทำการประมงพาณิชย์ภายใน 1 ชั่วโมง หากมิได้นำเรือประมงออกไปทำการประมงภายในเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยกเลิกการแจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงในระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) เมื่อได้มีการแจ้งออกแล้ว มิให้นำเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงอื่น หรือจอดรอเพื่อกิจกรรมอื่น เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย โดยระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) จะเริ่มนับวันทำการประมงหลังจาก 3 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เจ้าของเรือประมงแจ้งออกไปทำการประมงพาณิชย์

กรณีแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือประมง เจ้าของเรือจะดำเนินการขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงได้ก็ต่อเมื่อทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีการเข้าท่าเทียบเรือประมงอื่นด้วยเหตุสุดวิสัย เจ้าของเรือต้องนำเรือประมงจอดรอการตรวจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง หรือนำเรือประมงเข้าท่าเทียบเรือประมงที่ได้แจ้งไว้แล้ว

กรณีที่แจ้งการออกท่าเทียบเรือประมงเพื่อไปทำการประมงพาณิชย์ เมื่อนำเรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือประมง ให้เจ้าของเรือส่งมอบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  • สำเนาสมุดบันทึกการทำการประมง
  • สำเนาเอกสารการจัดเวลาพักของคนประจำเรือ

เจ้าของเรือที่ได้ดำเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนการนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมงให้ถือว่าเป็นการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามประกาศฉบับนี้

เอกสารที่ได้จากการดำเนินการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet (http://fpipo.md.go.th) สามารถใช้แทนแบบฟอร์มการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง (สำหรับเรือประมงในน่านน้ำไทย) ท้ายประกาศนี้ ในการดำเนินการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงได้