Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำ สัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 1 December 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2560

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปส่งใบรับรองการจับสัตว์น้ำให้ด่านตรวจ สัตว์น้ำภายใน 90 วัน นับจากวันที่ขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นรถบรรทุกคันสุดท้าย หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมประมงจะไม่ออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป