Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560
Notification date 31 October 60
Enforcement date 1 November 60

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 3 ฉบับ ได้แก่ แบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ(สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย) แผนการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมง และแผนการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจำอยู่บนเรือประมง

สาระสำคัญ กรมประมงกำหนดให้เรือประมงนอกน่านน้ำแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือเฉพาะ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง ภูเก็ต ตราด และสงขลา โดยกำหนดระยะเวลาการแจ้งเข้าออกเรือ ดังนี้

1) กรณีออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยในเขตของรัฐชายฝั่งที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และในกรณีเข้าเทียบท่า แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เว้นแต่เป็นเรือประมงที่ออกไปทำการประมง ในกัมพูชาและเมียนมา แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
2) กรณีออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยในเขตของรัฐชายฝั่งอื่นหรือในทะเลหลวง แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และในกรณีเข้าเทียบท่า แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง
3) กรณีแจ้งกลับภูมิลำเนา ซ่อมเรือ แจ้งก่อนไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีไม่มีสัตว์น้ำติดมากับเรือให้ยกเว้นการตรวจที่ท่าเทียบเรือประมง
4) การแจ้งออกกรณีอื่น ๆ แจ้งก่อนเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เมื่อมีการแจ้งออกแล้ว ต้องนำเรือออกจากท่าเทียบเรือภายใน 2 ชั่วโมง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวต้องดำเนินการแจ้งออกใหม่ ทั้งนี้ เจ้าของเรือประมงซึ่งออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ต้องดำเนินการแจ้งออกล่วงหน้า โดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ thaifoc@fisheries.go.th โดยมีสำเนาเอกสารแนบดังนี้

  1. แผนการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจําเรือประมง
  2. ทะเบียนเรือไทย
  3. ใบอนุญาตใช้เรือ
  4. ใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวคนซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
  5. ใบประกาศนียบัตรช่างเครื่องยนต์เรือ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวคนซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย
  6. ใบอนุญาตให้ทําการประมง
  7. บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจําเรือ
  8. หลักฐานการติดตั้งเครื่องติดตามเรือ
  9. หลักฐานการติดตั้งระบบรายงานและระบบการเฝ้าติดตาม
  10. สําเนาผังห้องเก็บสัตว์น้ำบนเรือ

กรณีออกไปทําประมงนอกน่านน้ำไทย ต้องดําเนินการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือล่วงหน้า โดยให้แนบสําเนาเอกสารการแจ้งนําเรือออกจากท่าเทียบเรือ (Port Clearance หรือ Custom Clearance) ครั้งล่าสุด ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่กํากับควบคุมท่าเรือนั้น เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าเทียบท่าแล้ว ต้องส่งสําเนาสมุดบันทึกการทําการประมง ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีหรือ thaifoc@fisheries.go.th ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบบันทึกข้อมูลวีดีโอก่อนนําสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ เมื่อนําสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือแล้ว เจ้าของเรือต้องส่งมอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลวีดีโอที่ติดตั้งประจําเรือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่