Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 1 November 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบและรายการหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สาระสำคัญ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาและมีการซื้อขายสัตว์น้ำส่งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและกรอกรายการในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำภายใน 15 วัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด ให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลาเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด โดยให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเป็นการชั่วคราว