Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 1 November 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการและวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สาระสำคัญ เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาซึ่งเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาและมีการซื้อขายสัตว์น้ำส่งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลำที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง ผ่านระบบการรายงานของกรมประมง ภายใน 15 วัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามกำหนด ให้ยื่นขอผ่อนผันระยะเวลาเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด ทั้งนี้ให้เจ้าของท่าเทียบเรือหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราว