Regulation Name ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง(อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560
Notification date 31 October 2017
Enforcement date 31 October 2017

Summary by TTIA


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง (อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง) ของเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ลงนามโดย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง มีผลบังคับใช้วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยช่วงท้ายประกาศมีแบบฟอร์ม 4 ฉบับ ได้แก่ ใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ ใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ (VMS) ชั่วคราว ใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS ตารางบันทึกตำแหน่งตำบลที่เรือเมื่อสัญญาณข้อมูล VMS ขัดข้อง

สาระสำคัญ เจ้าของเรือที่จดทะเบียนทำการประมงนอกน่านน้ำไทยสามารถแจ้ง ศฝป.1 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VMS ได้มากกว่า 1 ชุด และต้องดำเนินการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีได้รับแจ้งจากกรมประมงด้วยเหตุไม่ได้รับสัญญาณจากระบบ VMS ให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติ ทั้งนี้ หากอยู่ในระหว่างการทำการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้หยุดทันที เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าการทำการประมงหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำในครั้งนั้นสามารถตรวจสอบผ่านระบบอื่น เช่น ระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS) ผู้สังเกตการณ์บนเรือ เป็นต้น กรณีที่เจ้าของเรือแจ้งติดตั้ง VMS เพิ่ม สามารถสลับอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือได้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งกรมประมง ผ่านthaifoc@fisheries.go.th กรณีระบบ VMS ขัดข้องโดยไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้นำเรือเข้าเทียบท่าทันที โดยแจ้งพิกัดปัจจุบัน และแจ้งพิกัดในทุกหนึ่งชั่วโมงผ่านทางวิทยุสื่อสารหรือทางโทรศัพท์ 0 2558 0209 หรือ 0 2579 0341 ต่อศูนย์ VMS กรมประมง จนกว่าจะเข้าเทียบท่า โดยบันทึกตำแหน่งเรือตามใบรายงานตำแหน่งเรือกรณีระบบ VMS ขัดข้อง (ศฝป.7.1 และ ศฝป.7.2) ทุก 1 ชั่วโมง และส่งใบรายงานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่